1.  คลองขวาง
2.  ตลาดคลอง 16
3.  จันทร์เจริญ
4.  คลองพานทอง
5.  บ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา)
6.  ตลาดเปร็ง
7.  บ้านคลอง 21
8.  บ้านดอนเกาะกา
9.  บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ
10.  บ้านบางข้าว
11.  บ้านบางแก้ว
12.  บ้านบึงพระอาจารย์
13.  บ้านปลายคลอง 20
14.  บ้านวนท่าแครง
15.  บ้านเกาะดอน
16.  บ้านแขวงกลั่น
17.  บ้านวังตะเคียน
18.  บึงสิงโต
19.  บ้านสีล้ง
20.  ประกอบราษฎร์บำรุง
21.  ประชาฤกษ์สมบูรณ์
22.  บึงเทพยา
23.  พรหมานุเคราะห์
24.  ปากคลองบางขนาก
25.  วัดกระทุ่ม
26.  วัดกลางราษฎร์บำรุง
27.  วัดคลองต้นหมัน
28.  ปากบึงสิงโต
29.  วัดคลอง 18
30.  วัดคลองสวน
31.  วัดคลองเจ้า
32.  วัดคู้เกษมสโมสร
33.  วัดคลองบ้านโพธิ์
34.  วัดจรเข้น้อย
35.  วัดจุกเฌอ
36.  วัดชนะสงสาร
37.  วัดญาณรังษาราม
38.  วัดดอนทอง
39.  วัดดอนทราย
40.  วัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง)
41.  วัดตะพังคลี
42.  วัดทด
43.  วัดนครเนื่องเขต
44.  วัดบน
45.  วัดนิโครธาราม
46.  วัดบางปลานัก
47.  วัดท่าสะอ้าน
48.  วัดบางปรง
49.  วัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)
50.  วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง
51.  วัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์)
52.  วัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)
53.  วัดบางไทร
54.  วัดบางผึ้ง
55.  วัดบางแสม
56.  วัดบางพระ
57.  วัดบ้านนา
58.  วัดบางสมัคร
59.  วัดบึงทองหลาง
60.  วัดประชาบำรุงกิจ
61.  วัดประชาบำรุง
62.  วัดบึงน้ำรักษ์
63.  วัดบึงตาหอม
64.  วัดประศาสน์โสภณ
65.  วัดผาณิตาราม
66.  วัดประตูน้ำท่าไข่
67.  วัดพนมพนาวาสมิตรภาพที่ 74
68.  วัดพรหมสุวรรณ
69.  วัดพิมพาวาส
70.  วัดพิพิธประสาทสุนทร
71.  วัดพุทธอุดมวิหาร
72.  วัดรามัญ
73.  วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
74.  วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
75.  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
76.  วัดล่าง
77.  วัดลาดยาว
78.  วัดศรีมงคล
79.  วัดลาดบัว
80.  วัดสนามจันทร์
81.  วัดสว่างอารมณ์
82.  วัดสองคลอง
83.  วัดสมานรัตนาราม
84.  วัดสุคันธศีลาราม(หอมศีลวิทยาคาร)
85.  วัดสุขาราม
86.  วัดหนองกระสังสามัคคี
87.  วัดหลวงแพ่ง
88.  วัดสามกอ (วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์)
89.  วัดหนามแดง
90.  วัดอรัญญิการาม
91.  วัดเกาะ
92.  วัดเกตุสโมสร
93.  วัดอินทาราม
94.  วัดเขาดิน
95.  วัดเทพนิมิตร
96.  วัดเกาะจันทาราม
97.  วัดเทพราช
98.  วัดเที่ยงพิมลมุข
99.  วัดแพรกนกเอี้ยง
100.  วัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62
101.  วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
102.  วัดแสนภูดาษ
103.  วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์
104.  วัดไชยธารา
105.  สกัด 80
106.  วัดใหม่ประเวศ
107.  สกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล)
108.  สกุลดีประชาสรรค์
109.  สามัคคีราษฎร์บำรุง
110.  สะแกโดดประชาสรรค์
111.  สิทธิสุนทรอุทิศ
112.  สุเหร่าคลอง 14
113.  สุเหร่าคลอง 19
114.  สุเหร่าคลองหกวา
115.  สุเหร่าคลองใหญ่
116.  สุเหร่าคลอง 18
117.  สุเหร่าคู้
118.  สุเหร่าคลอง 20
119.  สุเหร่าจรเข้น้อย
120.  สุเหร่าดอนกลาง
121.  สุเหร่าดอนเกาะกา
122.  สุเหร่าดารุลนาอีม
123.  สุเหร่าปากคลอง 20
124.  สุเหร่าลาดน้ำขาว
125.  สุเหร่าสมอเซ
126.  สุเหร่าลำชะล่า(ลำชะล่าประชาสรรค์)
127.  สุเหร่าหลวงแพ่ง
128.  สุเหร่าสมอเอก
129.  สุเหร่าเกาะไร่
130.  อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
131.  สุเหร่าแคราย
132.  เฉลิมช่วงวิทยาทาน
133.  แสมขาววิทยาคาร