1.  จันทร์เจริญ
2.  วัดบน
3.  วัดเกาะ
4.  วัดอินทาราม
5.  สุเหร่าคลอง 15