1.  ตลาดคลอง 16
2.  คลองพานทอง
3.  บ้านคลอง 21
4.  บ้านดอนเกาะกา
5.  บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ
6.  บ้านบางข้าว
7.  บ้านบึงพระอาจารย์
8.  บ้านปลายคลอง 20
9.  ประกอบราษฎร์บำรุง
10.  ประชาฤกษ์สมบูรณ์
11.  พรหมานุเคราะห์
12.  ปากคลองบางขนาก
13.  พระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล)
14.  วัดคลองสวน
15.  วัดบน
16.  วัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)
17.  วัดบางผึ้ง
18.  วัดบางแสม
19.  วัดบางสมัคร
20.  วัดประชาบำรุง
21.  วัดบึงตาหอม
22.  วัดพิมพาวาส
23.  วัดพิพิธประสาทสุนทร
24.  วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
25.  วัดล่าง
26.  วัดสนามจันทร์
27.  วัดสุคันธศีลาราม(หอมศีลวิทยาคาร)
28.  วัดเกตุสโมสร
29.  วัดเทพราช
30.  วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
31.  วัดแสนภูดาษ
32.  วัดไผ่ดำ
33.  สามัคคีราษฎร์บำรุง
34.  สุเหร่าจรเข้น้อย
35.  สุเหร่าดอนเกาะกา
36.  อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์