1.  คลองขวาง
2.  จันทร์เจริญ
3.  บ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา)
4.  ตลาดเปร็ง
5.  บ้านบางแก้ว
6.  บ้านวนท่าแครง
7.  บ้านเกาะดอน
8.  บ้านแขวงกลั่น
9.  บ้านวังตะเคียน
10.  บึงสิงโต
11.  บ้านสีล้ง
12.  บึงเทพยา
13.  วัดกระทุ่ม
14.  วัดกลางราษฎร์บำรุง
15.  วัดคลองต้นหมัน
16.  ปากบึงสิงโต
17.  วัดคลอง 18
18.  วัดคลองเจ้า
19.  วัดคู้เกษมสโมสร
20.  วัดคลองบ้านโพธิ์
21.  วัดจรเข้น้อย
22.  วัดจุกเฌอ
23.  วัดชนะสงสาร
24.  วัดญาณรังษาราม
25.  วัดดอนทอง
26.  วัดดอนทราย
27.  วัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง)
28.  วัดตะพังคลี
29.  วัดทด
30.  วัดนครเนื่องเขต
31.  วัดนิโครธาราม
32.  วัดบางปลานัก
33.  วัดท่าสะอ้าน
34.  วัดบางปรง
35.  วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง
36.  วัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์)
37.  วัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)
38.  วัดบางไทร
39.  วัดบางพระ
40.  วัดบ้านนา
41.  วัดบึงทองหลาง
42.  วัดประชาบำรุงกิจ
43.  วัดบึงน้ำรักษ์
44.  วัดประศาสน์โสภณ
45.  วัดผาณิตาราม
46.  วัดประตูน้ำท่าไข่
47.  วัดพนมพนาวาสมิตรภาพที่ 74
48.  วัดพรหมสุวรรณ
49.  วัดพุทธอุดมวิหาร
50.  วัดรามัญ
51.  วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
52.  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
53.  วัดลาดยาว
54.  วัดศรีมงคล
55.  วัดลาดบัว
56.  วัดสว่างอารมณ์
57.  วัดสองคลอง
58.  วัดสมานรัตนาราม
59.  วัดสุขาราม
60.  วัดหนองกระสังสามัคคี
61.  วัดหลวงแพ่ง
62.  วัดสามกอ (วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์)
63.  วัดหนามแดง
64.  วัดอรัญญิการาม
65.  วัดเกาะ
66.  วัดอินทาราม
67.  วัดเขาดิน
68.  วัดเทพนิมิตร
69.  วัดเกาะจันทาราม
70.  วัดเที่ยงพิมลมุข
71.  วัดแพรกนกเอี้ยง
72.  วัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62
73.  วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์
74.  วัดไชยธารา
75.  สกัด 80
76.  วัดใหม่ประเวศ
77.  สกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล)
78.  สกุลดีประชาสรรค์
79.  สะแกโดดประชาสรรค์
80.  สิทธิสุนทรอุทิศ
81.  สุเหร่าคลอง 14
82.  สุเหร่าคลอง 19
83.  สุเหร่าคลอง 15
84.  สุเหร่าคลองหกวา
85.  สุเหร่าคลองใหญ่
86.  สุเหร่าคลอง 18
87.  สุเหร่าคู้
88.  สุเหร่าคลอง 20
89.  สุเหร่าดอนกลาง
90.  สุเหร่าดารุลนาอีม
91.  สุเหร่าปากคลอง 20
92.  สุเหร่าลาดน้ำขาว
93.  สุเหร่าสมอเซ
94.  สุเหร่าลำชะล่า(ลำชะล่าประชาสรรค์)
95.  สุเหร่าหลวงแพ่ง
96.  สุเหร่าสมอเอก
97.  สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17
98.  สุเหร่าเกาะไร่
99.  สุเหร่าแคราย
100.  เฉลิมช่วงวิทยาทาน
101.  แสมขาววิทยาคาร
102.  แพ่งพิทยาภูมิ