1.  คลองขวาง
2.  ตลาดคลอง 16
3.  จันทร์เจริญ
4.  บ้านคลอง 21
5.  บ้านดอนเกาะกา
6.  บ้านเกาะดอน
7.  บึงสิงโต
8.  บ้านสีล้ง
9.  ประชาฤกษ์สมบูรณ์
10.  พรหมานุเคราะห์
11.  วัดกลางราษฎร์บำรุง
12.  พระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล)
13.  วัดจรเข้น้อย
14.  วัดดอนทราย
15.  วัดบน
16.  วัดบางปรง
17.  วัดบางสมัคร
18.  วัดบึงทองหลาง
19.  วัดพิพิธประสาทสุนทร
20.  วัดพุทธอุดมวิหาร
21.  วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
22.  วัดสนามจันทร์
23.  วัดสว่างอารมณ์
24.  วัดอินทาราม
25.  วัดเทพราช
26.  วัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62
27.  วัดแสนภูดาษ
28.  วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์
29.  สกัด 80
30.  สะแกโดดประชาสรรค์
31.  สุเหร่าคลองหกวา
32.  สุเหร่าคลองใหญ่
33.  สุเหร่าคลอง 18
34.  สุเหร่าสมอเซ
35.  อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
36.  เฉลิมช่วงวิทยาทาน
37.  แพ่งพิทยาภูมิ