1.  บ้านดอยผีลู
2.  บ้านดอยผีลู สาขาบ้านในของ
3.  บ้านนาปู่ป้อม
4.  บ้านป่าลาน
5.  บ้านลุกป่าก๊อ
6.  บ้านสบสอย
7.  บ้านห้วยส้าน
8.  บ้านหัวแม่สุริน
9.  บ้านเมืองแพม
10.  บ้านแม่หาด
11.  บ้านแม่แจ๊ะ
12.  บ้านแม่โกปี่
13.  บ้านโป่งสา
14.  อนุบาลแม่ฮ่องสอน