1.  ขุนยวม
2.  ชุมชนต่อแพวิทยา
3.  ชุมชนบ้านปางหมู
4.  ชุมชนบ้านผาบ่อง
5.  ชุมชนบ้านหมอกจำแป่
6.  ชุมชนบ้านเมืองปอน
7.  บ้านกลาง
8.  บ้านกึ้ดสามสิบ
9.  บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98
10.  ตชด.บำรุงที่ 60
11.  ชุมชนบ้านแม่ฮี้
12.  บ้านขุนสาใน
13.  บ้านคำสุข
14.  บ้านจ่าโบ่
15.  บ้านคาหาน
16.  บ้านซอแบะ
17.  บ้านท่าโป่งแดง
18.  บ้านท่าหินส้ม
19.  บ้านทุ่งยาว
20.  บ้านถ้ำลอด
21.  บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร
22.  บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78
23.  บ้านทุ่งกองมู
24.  บ้านนางิ้ว
25.  บ้านนาปลาจาด
26.  บ้านนาป่าแปก
27.  บ้านนาปู่ป้อม สาขาทุ่งสาแล
28.  บ้านน้ำริน
29.  บ้านน้ำปลามุง
30.  บ้านน้ำส่อม
31.  บ้านน้ำฮูผาเสื่อ
32.  บ้านน้ำเพียงดิน
33.  บ้านปางคาม
34.  บ้านน้ำฮู
35.  บ้านปางบอนวัฒนาคาร
36.  บ้านปางปึงราษฎร์บำรุง
37.  บ้านปางตอง
38.  บ้านปางแปก
39.  บ้านป่าปุ๊ ฯ สาขาบ้านห้วยแก้วล่าง
40.  บ้านผาสำราญ
41.  บ้านผามอน
42.  บ้านมะหินหลวง
43.  บ้านพัฒนา
44.  บ้านรักไทย
45.  บ้านป่ายาง
46.  บ้านยอดดอยวิทยา
47.  บ้านวนาหลวง
48.  บ้านยาป่าแหน
49.  บ้านสบสา
50.  บ้านสบแพม
51.  บ้านหนองเขียว
52.  บ้านหนองแห้ง
53.  บ้านสบป่อง
54.  บ้านหมอแปง
55.  บ้านห้วยขาน
56.  บ้านห้วยตอง
57.  บ้านห้วยนา
58.  บ้านห้วยช่างคำ
59.  บ้านห้วยปมฝาด
60.  บ้านห้วยช่างคำ สาขาบ้านห้วยช่างเหล็ก
61.  บ้านห้วยปูลิง
62.  บ้านห้วยผา
63.  บ้านห้วยผึ้ง
64.  บ้านห้วยปูเลย
65.  บ้านห้วยมะเขือส้ม
66.  บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์
67.  บ้านห้วยเดื่อ
68.  บ้านห้วยเฮี๊ยะ
69.  บ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์)
70.  บ้านห้วยแห้ง
71.  บ้านห้วยโป่งอ่อน
72.  บ้านหว่าโน
73.  บ้านห้วยโป่ง
74.  บ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน
75.  บ้านหัวปอน
76.  บ้านเมืองแปง
77.  บ้านเวียงเหนือ
78.  บ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง
79.  บ้านแพมบก
80.  บ้านแกงหอม
81.  บ้านแก่นฟ้า
82.  บ้านแม่กิ๊
83.  บ้านแม่จ๋า
84.  บ้านแม่นาเติง
85.  บ้านแม่ปิง
86.  บ้านแม่ละนา
87.  บ้านแม่ลาก๊ะ
88.  บ้านแม่สะเป่ใต้
89.  บ้านแม่สะงา
90.  บ้านแม่สุริน
91.  บ้านแม่ออ
92.  บ้านแม่อูคอ
93.  บ้านแม่อีแลบ
94.  บ้านแม่อูคอหลวง
95.  บ้านแม่เหมืองหลวง
96.  บ้านในสอย
97.  บ้านแม่โข่จู
98.  บ้านใหม่
99.  บ้านใหม่ห้วยหวาย
100.  บ้านไม้ซางหนาม
101.  ปางตองประชาสรรค์
102.  บ้านไม้สะเป่
103.  บ้านใหม่สหสัมพันธ์
104.  สังวาลย์วิทย์ 3
105.  ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ
106.  ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ
107.  บ้านไทรงาม
108.  ห้วยต้นนุ่นวิทยา
109.  อนุบาลปางมะผ้า
110.  อนุบาลขุนยวม
111.  อนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29)
112.  เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย
113.  อนุบาลปาย (เวียงใต้)
114.  เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า
115.  เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
116.  เสรีวิทยา
117.  ไทยรัฐวิทยา ๙๙(บ้านแม่สุยะ)
118.  เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม