1.  ขุนยวม
2.  บ้านดอยผีลู สาขาบ้านในของ
3.  บ้านผาสำราญ
4.  บ้านรักไทย
5.  บ้านห้วยตอง
6.  บ้านห้วยส้าน
7.  บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์
8.  บ้านห้วยเดื่อ
9.  บ้านห้วยแห้ง
10.  บ้านหัวปอน