1.  ชุมชนบ้านหมอกจำแป่
2.  บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98
3.  บ้านถ้ำลอด
4.  บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78
5.  บ้านน้ำฮู
6.  บ้านรักไทย
7.  บ้านห้วยนา
8.  บ้านห้วยปูลิง
9.  บ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์)
10.  บ้านเมืองแปง
11.  บ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง
12.  บ้านแกงหอม
13.  บ้านแม่กิ๊
14.  บ้านแม่อูคอ
15.  บ้านใหม่ห้วยหวาย
16.  สังวาลย์วิทย์ 3
17.  ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ
18.  เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย
19.  เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า