1.  ชุมชนบ้านแม่สุก
2.  ชุมชนบ้านแม่ใส
3.  ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี
4.  ตำบลสันป่าม่วง
5.  บ้านกาดถี
6.  บ้านค่าบน
7.  บ้านจำป่าหวาย
8.  บ้านดงบุญนาค
9.  บ้านดอกคำใต้
10.  บ้านดงอินตา
11.  บ้านจำไก่
12.  บ้านต๋อม
13.  บ้านต๊ำม่อน
14.  บ้านทุ่งป่าข่า
15.  บ้านทุ่งต้นศรี
16.  บ้านป่าคา
17.  บ้านถ้ำประชาบำรุง
18.  บ้านปาง
19.  บ้านป่าตึง
20.  บ้านป่าสักสามัคคี
21.  บ้านปิน
22.  บ้านม่วงคำ
23.  บ้านป่าแฝกเหนือ
24.  บ้านภูเงิน
25.  บ้านร่องจว้า
26.  บ้านร่องห้า
27.  บ้านสันจกปก
28.  บ้านสันเวียงใหม่
29.  บ้านหนองลาว
30.  บ้านสาง
31.  บ้านสันต้นผึ้ง
32.  บ้านสันต้นม่วง
33.  บ้านห้วยทรายขาว
34.  บ้านหนองสระ
35.  บ้านหนองหล่ม
36.  บ้านห้วยเคียน
37.  บ้านห้วยแก้ว
38.  บ้านเจน(เจนจันทรานุกูล)
39.  บ้านอิงโค้ง
40.  บ้านห้วยเจริญราษฏร์
41.  บ้านแม่จว้า
42.  บ้านแม่กา
43.  บ้านเนินสมบูรณ์
44.  บ้านแม่จว้าใต้
45.  บ้านเหล่า
46.  บ้านแม่ต๋ำบุญโยง
47.  บ้านแม่นาเรือใต้
48.  บ้านแม่อิง
49.  บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)
50.  บ้านโป่ง
51.  บ้านแม่พริก
52.  บ้านใหม่(อ.ดอกคำใต้)
53.  บ้านโพธิ์ทอง
54.  อนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน)
55.  บ้านไร่อ้อย
56.  อนุบาลพะเยา
57.  บ้านไร่
58.  อนุบาลภูกามยาว
59.  อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
60.  อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)
61.  ไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้)
62.  เจริญใจ