1.  ชุมชนบ้านแม่สุก
2.  ชุมชนบ้านแม่ใส
3.  บ้านกาดถี
4.  บ้านค่า
5.  บ้านค่าบน
6.  บ้านจำป่าหวาย
7.  บ้านดง
8.  บ้านดอกบัว(ราษฏร์บำรุง)
9.  บ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)
10.  บ้านจำไก่
11.  บ้านทุ่งหลวง
12.  บ้านปาง
13.  บ้านปิน
14.  บ้านม่วงคำ
15.  บ้านร่องคำ
16.  บ้านร่องปอ
17.  บ้านสันจกปก
18.  บ้านหนองลาว
19.  บ้านสันต้นผึ้ง
20.  บ้านห้วยทรายขาว
21.  บ้านห้วยเคียน
22.  บ้านห้วยแก้ว
23.  บ้านอิงโค้ง
24.  บ้านแม่จว้า
25.  บ้านแม่จว้าใต้
26.  บ้านแม่นาเรือใต้
27.  บ้านโพธิ์ทอง
28.  บ้านไร่