1.  ชุมชนบ้านตุ้มท่า
2.  ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี
3.  บ้านปางงุ้น