1.  ชุมชนเอื้องก่อนาดี
2.  บ้านคำเตย
3.  บ้านดอนแดง
4.  บ้านตาลปากน้ำ
5.  บ้านท่าอุเทน
6.  บ้านนาจาน
7.  บ้านนาทม
8.  บ้านนาน้อย
9.  บ้านนาหนองบก
10.  บ้านหนองผือ
11.  บ้านหนองแวง
12.  บ้านหมูม้น
13.  บ้านอ้วน
14.  บ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา)
15.  บ้านห้วยพระ
16.  บ้านเซียงเซา
17.  บ้านเหล่าส้มป่อย
18.  บ้านไชยศรี