1.  ชุมชนนาพระชัย
2.  ชุมชนบ้านสามผง
3.  ชุมชนบ้านไชยบุรี
4.  ชุมชนเอื้องก่อนาดี
5.  ชุมชนไผ่ล้อม
6.  บ้านกุดน้ำใส
7.  บ้านขว้างคลีชูชาติ
8.  ดอนถ่อนโคกกลางวิทยา
9.  บ้านข่า
10.  บ้านค้อ
11.  บ้านขามเตี้ยน้อย
12.  บ้านคำเตย
13.  บ้านคําสว่าง
14.  บ้านคําไฮ
15.  บ้านจอมศรี
16.  บ้านชัยมงคล
17.  บ้านดงขวาง
18.  บ้านดงน้อย
19.  บ้านดงวิทยาคาร
20.  บ้านดอนดู่
21.  บ้านดอนติ้ว
22.  บ้านดอนปอหนองโอง
23.  บ้านดอนพะธาย
24.  บ้านดอนมะจ่าง
25.  บ้านดอนยางทุ่งน้อย
26.  บ้านดอนศาลา
27.  บ้านดอนสมอ
28.  บ้านดอนเตย
29.  บ้านดอนแดง
30.  บ้านดอนแดง
31.  บ้านดอนแดง
32.  บ้านตาล
33.  บ้านตาลปากน้ำ
34.  บ้านต้าย
35.  บ้านตาลราษฎร์อุทิศ
36.  บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
37.  บ้านท่าจำปา
38.  บ้านท่าพันโฮง
39.  บ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี
40.  บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
41.  บ้านท่าเรือ
42.  บ้านท่าแต้ปุ่งแก
43.  บ้านธาตุ
44.  บ้านท่าอุเทน
45.  บ้านน้อยทวย
46.  บ้านน้อยนาเหนือ
47.  บ้านนากระแต้
48.  บ้านนากะทืมโนนสะอาด
49.  บ้านนาขมิ้น
50.  บ้านนาข่าท่า
51.  บ้านนาคอย
52.  บ้านนาคำ
53.  บ้านนาข่าคำพอก
54.  บ้านนาคํา
55.  บ้านนาจาน
56.  บ้านนาทม
57.  บ้านนาดีวิทยา
58.  บ้านนานอ
59.  บ้านนาดีหัวภู
60.  บ้านนาน้อย
61.  บ้านนาผักปอด
62.  บ้านนาล้อมกุดตะกล้า
63.  บ้านนาผักหมนาหมากแงว
64.  บ้านนาหนองบก
65.  บ้านนาหว้า
66.  บ้านนาเต่า
67.  บ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา
68.  บ้านนาเพียง(ศรีสงคราม)
69.  บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ
70.  บ้านนาเข
71.  บ้านนาโพธิ์(บ้านแพง)
72.  บ้านนาใน
73.  บ้านบุ่ง
74.  บ้านบงคํา
75.  บ้านปฏิรูป
76.  บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร)
77.  บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
78.  บ้านพันห่าวดอนดู่
79.  บ้านภูกระแต
80.  บ้านพะทาย
81.  บ้านพืชผล
82.  บ้านยางงอย
83.  บ้านม่วงนาสีดา
84.  บ้านวังโพธิ์
85.  บ้านรามราช
86.  บ้านหนองซน
87.  บ้านหนองนางเลิง
88.  บ้านหนองท่ม
89.  บ้านหนองบัว
90.  บ้านหนองผือ
91.  บ้านหนองผักตบโพนเพ็ก
92.  บ้านหนองสาหร่าย
93.  บ้านหนองแวง
94.  บ้านหมูม้น
95.  บ้านหนองหญ้าปล้อง
96.  บ้านอ้วน
97.  บ้านหาดกวน
98.  บ้านหัวหาด
99.  บ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา)
100.  บ้านอีอูด
101.  บ้านอ้อวังหมากเห็บ
102.  บ้านอุ่มไผ่
103.  บ้านอูนนา
104.  บ้านอูนยางคำ
105.  บ้านเซียงเซา
106.  บ้านเชียงยืน
107.  บ้านเวินพระบาท
108.  บ้านเสาเล้า
109.  บ้านเสียววิทยา
110.  บ้านเหล่า
111.  บ้านเหล่าบะดาโนนอุดม
112.  บ้านเหล่าพัฒนา
113.  บ้านเหล่าส้มป่อย
114.  บ้านเหล่าศรีโหนโห่
115.  บ้านเหล่าหนาด
116.  บ้านโคกพะธาย
117.  บ้านแพงสะพัง
118.  บ้านแก้วปัดโป่ง
119.  บ้านโคกสะอาด
120.  บ้านโคกสายทอง
121.  บ้านแค
122.  บ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์)
123.  บ้านโพน
124.  บ้านโพนงาม
125.  บ้านโพนจาน
126.  บ้านโพนทอง
127.  บ้านโพนตูมหนองแสง
128.  บ้านโพนบก
129.  บ้านโพนสว่าง
130.  บ้านโพนสวรรค์
131.  บ้านโพนเพ็ก
132.  บ้านโพนแดง
133.  บ้านไชยศรี
134.  ประชาสนธิ์นุสรณ์
135.  ราษฎร์สามัคคี
136.  อุเทนวิทยาคาร
137.  ไตรราษฎร์วิทยาคาร
138.  เพียงหลวง 10