1.  จตุคามวิทยา
2.  จานเตยวิทยาประชาสรรค์
3.  ชุมชนดงสว่างหนองแซง
4.  ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม
5.  บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง
6.  บ้านขี้เหล็ก(อาจสามารถ)
7.  บ้านคูฟ้า
8.  บ้านดงช้าง
9.  บ้านร้านหญ้า
10.  บ้านหญ้าหน่อง
11.  บ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ)
12.  บ้านเขวาทุ่ง
13.  บ้านเมืองสรวง
14.  บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์)