1.  ขวาวคุรุประชาสรรค์
2.  ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา
3.  คุรุราษฎร์สามัคคี
4.  ชุมชนบ้านผำ
5.  ชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล)
6.  ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล
7.  ชุมชนบ้านโพนเมือง
8.  ดอนดู่ดอนเจริญ
9.  ดอนเสาโฮง
10.  ทุ่งศรีเมืองวิทยา
11.  นาชมดอนกลางวิทยา
12.  บ่อพันขันวิทยา
13.  บัวสูงบัวเงินวิทยา
14.  บ้านกระจายเหล่าสูง
15.  บ้านกอกแก้ว
16.  บ้านข่อย
17.  บ้านขามป้อม
18.  บ้านขี้เหล็ก(ปทุมรัตต์)
19.  บ้านค้อแสนสี
20.  บ้านค้อโนนสว่าง
21.  บ้านคำพระ
22.  บ้านคูฟ้า
23.  บ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว
24.  บ้านจานเหนือคุยแต้โนนรัง
25.  บ้านดงครั่งใหญ่
26.  บ้านดงมัน
27.  บ้านดงหมากไฟ
28.  บ้านดอนขาม
29.  บ้านดอนคำ
30.  บ้านดงเย็น
31.  บ้านดอนเจริญ
32.  บ้านดอนหม่วย
33.  บ้านดอนแดง(หนองฮี)
34.  บ้านดูกอึ่งศรีเจริญ(ศรีปัญญาวิทยาคม)
35.  บ้านดู่ฝายใหญ่
36.  บ้านตลาดไชย
37.  บ้านตากแดดสุธรรมประชาสรรค์
38.  บ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง)
39.  บ้านตาจ่อยหนองสระ
40.  บ้านทองหลาง
41.  บ้านท่าลาดวารีวิทยา
42.  บ้านธาตุจอมศรี
43.  บ้านนานวลราษฎร์นิยม
44.  บ้านน้ำคำ(อาจสามารถ)
45.  บ้านนางเตี้ยไศลทอง
46.  บ้านบัวงาม
47.  บ้านป่าดวนพังหาด
48.  บ้านนา
49.  บ้านป่ายางวนาทิพย์
50.  บ้านผำโนนสว่าง
51.  บ้านพิลา
52.  บ้านภูดิน
53.  บ้านม่วง
54.  บ้านมะกอก
55.  บ้านร้านหญ้า
56.  บ้านวารีสีสุก
57.  บ้านสมสะอาด
58.  บ้านสระโพนทอง
59.  บ้านสว่าง
60.  บ้านส่องอนามัย
61.  บ้านสำราญหนองบาก
62.  บ้านสำราญนิวาสสามัคคี
63.  บ้านสูงยาง
64.  บ้านหนองกุง
65.  บ้านหนองขาม
66.  บ้านหนองคูณ
67.  บ้านหนองนาหล้า
68.  บ้านหนองทัพไทย
69.  บ้านหนองผือโนนค้อ
70.  บ้านหนองยาง(โพนทราย)
71.  บ้านหนองหว้า
72.  บ้านหนองอ่างดอกรัก
73.  บ้านหนองอีเข็ม
74.  บ้านหนองเรือ
75.  บ้านหนองแล้ง
76.  บ้านหนองแวง(สุวรรณภูมิ)
77.  บ้านหนองเปลือยตาแสง
78.  บ้านหนองไศล
79.  บ้านหนองแวง(เกษตรวิสัย)
80.  บ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา
81.  บ้านหมอตา
82.  บ้านหัวดง
83.  บ้านหว่านไฟ
84.  บ้านหัวดอนชาด
85.  บ้านหัวนา(พนมไพร)
86.  บ้านหัวดงกำแพง
87.  บ้านหัวหนองตาด
88.  บ้านหัวนา(เมืองสรวง)
89.  บ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์)
90.  บ้านหินกอง
91.  บ้านเขวาหรดี
92.  บ้านเด่นราษฎร์
93.  บ้านเป้า
94.  บ้านเหนือ
95.  บ้านเหล่าหัวภู
96.  บ้านเหล่าบากสามัคคี
97.  บ้านแขม
98.  บ้านเหล่าข้าว
99.  บ้านแดง
100.  บ้านโคกกลาง
101.  บ้านโคกก่อง
102.  บ้านโคกสำโรง
103.  บ้านโนนจิกหนองคู
104.  บ้านแคน(วันครู 2503)
105.  บ้านโนนม่วง
106.  บ้านโนนแฮด
107.  บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์)
108.  บ้านโพธิ์น้อย(ปทุมรัตต์)
109.  บ้านโพธิ์ใหญ่
110.  บ้านโพนทอง(ปทุมรัตต์)
111.  บ้านโพนทัน
112.  บ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์
113.  บ้านโพนโพธิ์หว้างาม
114.  บ้านไทรทอง
115.  ประสิทธาราม
116.  ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม
117.  ยางคำวิทยา
118.  วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)
119.  วัดแจ่มอารมณ์
120.  สะแบงตากทุ่งสระแกโนนพยอมประชาสรรค์
121.  หนองกุงวิทยา
122.  หนองบัวคุรุประชาสรรค์
123.  หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่
124.  หนองบัวประชาสรรค์
125.  อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
126.  เมืองทุ่งวิทยา
127.  เมืองปทุมรัตต์
128.  โนนไทยวิทยาคาร
129.  โสภาพพิทยาภรณ์
130.  เมืองอารัมย์
131.  ไตรคามสามัคคี
132.  ไตรราษฎร์คุรุสามัคคี
133.  เมืองโพนทราย