1.  ขวาวคุรุประชาสรรค์
2.  ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา
3.  คุรุราษฎร์สามัคคี
4.  คำไฮสำโรงวิทยาคาร
5.  จตุคามวิทยา
6.  จตุรคามพัฒนา
7.  ชีโหล่นวิทยา
8.  ชุมชนบ้านผำ
9.  ชุมชนดงสว่างหนองแซง
10.  ชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล)
11.  ชุมชนบ้านหมากยาง
12.  ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล
13.  ชุมชนบ้านโพนเมือง
14.  ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา
15.  ดอนดู่ดอนเจริญ
16.  ดอนเสาโฮง
17.  ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย
18.  ท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์
19.  ทุ่งศรีเมืองวิทยา
20.  ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม
21.  นาชมดอนกลางวิทยา
22.  บ่อพันขันวิทยา
23.  บัวสูงบัวเงินวิทยา
24.  บ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา
25.  บ้านกระจายเหล่าสูง
26.  บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร)
27.  บ้านกอกแก้ว
28.  บ้านกุดเขียว
29.  บ้านกู่กาสิงห์
30.  บ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)
31.  บ้านขมิ้น
32.  บ้านข่อย
33.  บ้านขามป้อม
34.  บ้านขี้เหล็ก(สุวรรณภูมิ)
35.  บ้านขี้เหล็ก(ปทุมรัตต์)
36.  บ้านค้อแสนสี
37.  บ้านค้อโนนสว่าง
38.  บ้านคำพระ
39.  บ้านคุยผงดงน้อย
40.  บ้านคูเมือง
41.  บ้านคูดินทราย
42.  บ้านงูเหลือม
43.  บ้านคูฟ้า
44.  บ้านจานทุ่งโนนสังข์
45.  บ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว
46.  บ้านจานเหนือคุยแต้โนนรัง
47.  บ้านดงครั่งน้อย
48.  บ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร)
49.  บ้านดงครั่งใหญ่
50.  บ้านดงบัง
51.  บ้านดงเมืองจอก
52.  บ้านดงหมากไฟ
53.  บ้านดงช้าง
54.  บ้านดอกไม้
55.  บ้านดอนขาม
56.  บ้านดงเย็น
57.  บ้านดอนบ่อดอนแฮด
58.  บ้านดอนเจริญ
59.  บ้านดู่
60.  บ้านดอนแดง(หนองฮี)
61.  บ้านดูกอึ่งศรีเจริญ(ศรีปัญญาวิทยาคม)
62.  บ้านตลาดไชย
63.  บ้านตากแดดสุธรรมประชาสรรค์
64.  บ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง)
65.  บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์)
66.  บ้านทองหลาง
67.  บ้านท่าลาดวารีวิทยา
68.  บ้านธาตุสามัคคี
69.  บ้านนกเหาะ
70.  บ้านธาตุจอมศรี
71.  บ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์)
72.  บ้านนานวลราษฎร์นิยม
73.  บ้านน้ำคำ(ปทุมรัตต์)
74.  บ้านน้ำคำ(อาจสามารถ)
75.  บ้านนางเตี้ยไศลทอง
76.  บ้านน้ำอ้อม
77.  บ้านน้ำคำน้อย
78.  บ้านบัวงาม
79.  บ้านบัวขาว
80.  บ้านป่าดวนพังหาด
81.  บ้านนา
82.  บ้านบุ่งเบา
83.  บ้านป่ายางวนาทิพย์
84.  บ้านผำโนนสว่าง
85.  บ้านพิลา
86.  บ้านภูดิน
87.  บ้านม่วง
88.  บ้านมหิงษาราม
89.  บ้านมะกอก
90.  บ้านร้านหญ้า
91.  บ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา)
92.  บ้านลิ้นฟ้า
93.  บ้านวารีสวัสดิ์วิทยา
94.  บ้านวารีสีสุก
95.  บ้านยางเครือด่านน้อย
96.  บ้านส้มโฮง(ปทุมรัตน์)
97.  บ้านส้มโฮง(สุวรรณภูมิ)
98.  บ้านสระแก้วเจริญศิลป์
99.  บ้านสมสะอาด
100.  บ้านสระโพนทอง
101.  บ้านสระบัว
102.  บ้านสว่าง
103.  บ้านสวนปอ
104.  บ้านสองชั้น
105.  บ้านส่องอนามัย
106.  บ้านสำราญหนองบาก
107.  บ้านสำราญนิวาสสามัคคี
108.  บ้านสำโรง
109.  บ้านสิงห์ไคล
110.  บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)
111.  บ้านสูงยาง
112.  บ้านหนองกุง
113.  บ้านหนองขาม
114.  บ้านหนองจาน
115.  บ้านหนองนาหล้า
116.  บ้านหนองทัพไทย
117.  บ้านหนองฟ้า
118.  บ้านหนองบึง
119.  บ้านหนองพลับ
120.  บ้านหนองผือโนนค้อ
121.  บ้านหนองมะเขือบัวแดงน้อย
122.  บ้านหนองยาง(อาจสามารถ)
123.  บ้านหนองย่างงัว
124.  บ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์
125.  บ้านหนองยาง(โพนทราย)
126.  บ้านหนองสรวงหนองซำ
127.  บ้านหนองสังข์
128.  บ้านหนองหัวคน
129.  บ้านหนองหมื่นถ่าน
130.  บ้านหนองหว้า
131.  บ้านหนองหินน้อย
132.  บ้านหนองฮาง
133.  บ้านหนองอีเข็ม
134.  บ้านหนองเรือ
135.  บ้านหนองแล้ง
136.  บ้านหนองเหล็ก
137.  บ้านหนองแวง(สุวรรณภูมิ)
138.  บ้านหนองไศล
139.  บ้านหนองแวง(เกษตรวิสัย)
140.  บ้านหนองแห้วหนองบัวทอง
141.  บ้านหมอตา
142.  บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ
143.  บ้านหัวช้างเลิงแก
144.  บ้านหัวดง
145.  บ้านหว่านไฟ
146.  บ้านหัวดอนชาด
147.  บ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา
148.  บ้านหัวนา(พนมไพร)
149.  บ้านหัวหนองตาด
150.  บ้านหัวนา(เมืองสรวง)
151.  บ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ
152.  บ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ)
153.  บ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์)
154.  บ้านหินกอง
155.  บ้านเขวาทุ่ง
156.  บ้านเขวาใหญ่
157.  บ้านเด่นราษฎร์
158.  บ้านเขวาโคกสวายโดด
159.  บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์
160.  บ้านเป้า
161.  บ้านเมืองคลองสาขาบ้านดอนงัว
162.  บ้านเมืองคลอง
163.  บ้านเม็กหางเหย
164.  บ้านเมืองสรวง
165.  บ้านเหนือ
166.  บ้านเหล่าหัวภู
167.  บ้านเหล่าฮก
168.  บ้านเหล่าบากสามัคคี
169.  บ้านแขม
170.  บ้านเหล่าข้าว
171.  บ้านแสนสี
172.  บ้านโคกกลาง
173.  บ้านโคกก่อง
174.  บ้านโคกสำโรง
175.  บ้านโนนจิกหนองคู
176.  บ้านแคน(วันครู 2503)
177.  บ้านโนนวิทยาพัฒน์
178.  บ้านโนนม่วง
179.  บ้านโปง(ประชาสามัคคี)
180.  บ้านโนนสวรรค์
181.  บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์)
182.  บ้านโพธิ์น้อย(ปทุมรัตต์)
183.  บ้านโพธิ์ใหญ่
184.  บ้านโพนดวน
185.  บ้านโพนทอง(ปทุมรัตต์)
186.  บ้านโพนงาม
187.  บ้านโพนทอง(โพนทราย)
188.  บ้านโพนพอุง
189.  บ้านโพนยานาง
190.  บ้านโพนสูง
191.  บ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์
192.  บ้านโพนเงินโพนทอง
193.  บ้านโหรา
194.  บ้านโพนโพธิ์หว้างาม
195.  บ้านโพนสะอาด
196.  ประสิทธาราม
197.  ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม
198.  ยางคำวิทยา
199.  วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)
200.  วัดแจ่มอารมณ์
201.  สามขาพิทยาคม
202.  สะแบงตากทุ่งสระแกโนนพยอมประชาสรรค์
203.  สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม
204.  สาวแหวิทยา
205.  สีสวาดเล็บขาว
206.  หนองกุงวิทยา
207.  หนองขามวิทยา
208.  หนองยางวิทยาคม
209.  หนองบัวประชาสรรค์
210.  หนองหินใหญ่วิทยา
211.  หว่านท่าสมอวิทยา
212.  อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
213.  เมืองทุ่งวิทยา
214.  เมืองบัววิทยาคาร
215.  เมืองปทุมรัตต์
216.  เมืองเกษตรวิสัย
217.  อนุบาลเมืองพนมไพร
218.  โนนไทยวิทยาคาร
219.  โพนขวาวพิทยาคม
220.  โสภาพพิทยาภรณ์
221.  เมืองอารัมย์
222.  ไตรคามสามัคคี
223.  ไตรราษฎร์คุรุสามัคคี