1.  ขวาวคุรุประชาสรรค์
2.  ชุมชนบ้านผำ
3.  จานเตยวิทยาประชาสรรค์
4.  ชุมชนบ้านหมากยาง
5.  ชุมชนบ้านโพนเมือง
6.  ดงเกลือวิทยา
7.  ดอนแฮดวิทยา
8.  บ่อพันขันวิทยา
9.  บัวสูงบัวเงินวิทยา
10.  บ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา
11.  บ้านกู่กาสิงห์
12.  บ้านคูเมือง
13.  บ้านคูดินทราย
14.  บ้านจานเหนือคุยแต้โนนรัง
15.  บ้านดงบัง
16.  บ้านดงช้าง
17.  บ้านดอกไม้
18.  บ้านดอนบ่อดอนแฮด
19.  บ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง)
20.  บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์)
21.  บ้านธาตุสามัคคี
22.  บ้านน้ำคำ(ปทุมรัตต์)
23.  บ้านน้ำคำ(อาจสามารถ)
24.  บ้านปลาค้าว
25.  บ้านป่าดวนพังหาด
26.  บ้านป่ายางวนาทิพย์
27.  บ้านร้านหญ้า
28.  บ้านส้มโฮง(ปทุมรัตน์)
29.  บ้านส้มโฮง(สุวรรณภูมิ)
30.  บ้านสระโพนทอง
31.  บ้านสองชั้น
32.  บ้านสำราญนิวาสสามัคคี
33.  บ้านสูงยาง
34.  บ้านหนองขาม
35.  บ้านหญ้าหน่อง
36.  บ้านหนองผือโนนค้อ
37.  บ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์
38.  บ้านหนองยาง(โพนทราย)
39.  บ้านหนองหินน้อย
40.  บ้านหนองอีเข็ม
41.  บ้านหนองเหล็ก
42.  บ้านหนองแวง(เกษตรวิสัย)
43.  บ้านหมอตา
44.  บ้านหัวช้างเลิงแก
45.  บ้านหัวดงกำแพง
46.  บ้านหัวนา(เมืองสรวง)
47.  บ้านหินกอง
48.  บ้านเมืองสรวง
49.  บ้านเหล่าหัวภู
50.  บ้านเหล่าฮก
51.  บ้านเหล่าบากสามัคคี
52.  บ้านโคกก่อง
53.  บ้านโนนวิทยาพัฒน์
54.  บ้านโนนตาด
55.  บ้านโนนสวรรค์
56.  บ้านโพธิ์น้อย(ปทุมรัตต์)
57.  บ้านโพนดวน
58.  บ้านโพนพอุง
59.  บ้านโพนสูง
60.  บ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์
61.  วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)
62.  สามขาพิทยาคม
63.  หนองยางวิทยาคม
64.  หนองบัวประชาสรรค์
65.  หนองหินใหญ่วิทยา
66.  อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
67.  เมืองบัววิทยาคาร
68.  เมืองจำปาขัน
69.  เมืองปทุมรัตต์
70.  เมืองเกษตรวิสัย
71.  อนุบาลเมืองพนมไพร
72.  เมืองโพนทราย