1.  ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา
2.  คุรุราษฎร์สามัคคี
3.  คำไฮสำโรงวิทยาคาร
4.  จตุคามวิทยา
5.  จตุรคามพัฒนา
6.  จ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา
7.  ชีโนวาทธำรง
8.  ชีโหล่นวิทยา
9.  ชุมชนดงสว่างหนองแซง
10.  ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ)
11.  ชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล)
12.  ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล
13.  ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา
14.  ดอนดู่ดอนเจริญ
15.  ดอนเสาโฮง
16.  ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย
17.  ทุ่งกุลาประชารัฐ
18.  ท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์
19.  ทุ่งศรีเมืองวิทยา
20.  ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม
21.  นาชมดอนกลางวิทยา
22.  น้ำคำใหญ่วิทยา
23.  บ้านกลอยโนนสมบูรณ์
24.  บ้านกระจายเหล่าสูง
25.  บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร)
26.  บ้านกอกแก้ว
27.  บ้านกุดเขียว
28.  บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง
29.  บ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)
30.  บ้านขมิ้น
31.  บ้านข่อย
32.  บ้านขามป้อม
33.  บ้านขี้เหล็ก(สุวรรณภูมิ)
34.  บ้านขี้เหล็ก(ปทุมรัตต์)
35.  บ้านขี้เหล็ก(อาจสามารถ)
36.  บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง
37.  บ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)
38.  บ้านค้อแสนสี
39.  บ้านค้อโนนสว่าง
40.  บ้านคำพระ
41.  บ้านคำแดง
42.  บ้านคุยผงดงน้อย
43.  บ้านงูเหลือม
44.  บ้านคูฟ้า
45.  บ้านจานทุ่งโนนสังข์
46.  บ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์)
47.  บ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว
48.  บ้านดงครั่งน้อย
49.  บ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร)
50.  บ้านดงครั่งใหญ่
51.  บ้านดงมัน
52.  บ้านดงเมืองจอก
53.  บ้านดงหมากไฟ
54.  บ้านดอนขาม
55.  บ้านดอนคำ
56.  บ้านดอนยางดอนสังข์
57.  บ้านดงเย็น
58.  บ้านดอนเจริญ
59.  บ้านดู่
60.  บ้านดอนหม่วย
61.  บ้านดอนแดง(หนองฮี)
62.  บ้านดูกอึ่งศรีเจริญ(ศรีปัญญาวิทยาคม)
63.  บ้านดู่ฝายใหญ่
64.  บ้านตลาดไชย
65.  บ้านตากแดดสุธรรมประชาสรรค์
66.  บ้านตาจ่อยหนองสระ
67.  บ้านทองหลาง
68.  บ้านตาแหลวโนนหมากแงว
69.  บ้านท่าค้อ
70.  บ้านท่าลาดวารีวิทยา
71.  บ้านนกเหาะ
72.  บ้านธาตุจอมศรี
73.  บ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์)
74.  บ้านนานวลราษฎร์นิยม
75.  บ้านนางเตี้ยไศลทอง
76.  บ้านน้ำคำน้อยวิทยา
77.  บ้านน้ำอ้อม
78.  บ้านน้ำคำน้อย
79.  บ้านน้ำเงิน
80.  บ้านบัวงาม
81.  บ้านบัวขาว
82.  บ้านนา
83.  บ้านบุ่งเบา
84.  บ้านผำโนนสว่าง
85.  บ้านพนัสดงสว่างวิทย์
86.  บ้านพิลา
87.  บ้านภูดิน
88.  บ้านม่วง
89.  บ้านมหิงษาราม
90.  บ้านมะกอก
91.  บ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ)
92.  บ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา)
93.  บ้านลิ้นฟ้า
94.  บ้านวารีสวัสดิ์วิทยา
95.  บ้านวารีสีสุก
96.  บ้านยางเครือด่านน้อย
97.  บ้านสระแก้วเจริญศิลป์
98.  บ้านสมสะอาด
99.  บ้านสระบัว
100.  บ้านสว่าง
101.  บ้านสวนปอ
102.  บ้านส่องอนามัย
103.  บ้านสำราญ
104.  บ้านสำราญหนองบาก
105.  บ้านสำโรง
106.  บ้านสิงห์ไคล
107.  บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)
108.  บ้านหนองกุง
109.  บ้านหนองจาน
110.  บ้านหนองคูณ
111.  บ้านหนองนาหล้า
112.  บ้านหนองทัพไทย
113.  บ้านหนองบั่ววิทยา
114.  บ้านหนองฟ้า
115.  บ้านหนองบึง
116.  บ้านหนองพลับ
117.  บ้านหนองมะเขือบัวแดงน้อย
118.  บ้านหนองยาง(อาจสามารถ)
119.  บ้านหนองย่างงัว
120.  บ้านหนองสรวงหนองซำ
121.  บ้านหนองสระหงส์
122.  บ้านหนองสังข์
123.  บ้านหนองหัวคน
124.  บ้านหนองหมื่นถ่าน
125.  บ้านหนองหว้า
126.  บ้านหนองอ่างดอกรัก
127.  บ้านหนองฮาง
128.  บ้านหนองเรือ
129.  บ้านหนองแล้ง
130.  บ้านหนองแวง(สุวรรณภูมิ)
131.  บ้านหนองไผ่ลุ่ม
132.  บ้านหนองเปลือยตาแสง
133.  บ้านหนองไศล
134.  บ้านหนองแห้วหนองบัวทอง
135.  บ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา
136.  บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ
137.  บ้านหัวดง
138.  บ้านหว่านไฟ
139.  บ้านหัวดอนชาด
140.  บ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา
141.  บ้านหัวนา(พนมไพร)
142.  บ้านหัวหนองตาด
143.  บ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ
144.  บ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ)
145.  บ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์)
146.  บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)
147.  บ้านอี่เม้ง
148.  บ้านเขวาตะคลอง
149.  บ้านฮ่องทราย
150.  บ้านเขวาทุ่ง
151.  บ้านเขวาหรดี
152.  บ้านเขวาใหญ่
153.  บ้านเด่นราษฎร์
154.  บ้านเขวาโคกสวายโดด
155.  บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์
156.  บ้านเป้า
157.  บ้านเมืองคลองสาขาบ้านดอนงัว
158.  บ้านเมืองคลอง
159.  บ้านเม็กหางเหย
160.  บ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์
161.  บ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
162.  บ้านเหนือ
163.  บ้านแขม
164.  บ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม)
165.  บ้านเหล่าข้าว
166.  บ้านแสนสี
167.  บ้านแดง
168.  บ้านโคกกลาง
169.  บ้านโคกสำโรง
170.  บ้านโนนจาน(เกษตรวิสัย)
171.  บ้านโนนจิกหนองคู
172.  บ้านแคน(วันครู 2503)
173.  บ้านแจ้ง
174.  บ้านโนนยางรัฐพัฒนา
175.  บ้านโนนม่วง
176.  บ้านโนนสะอาดหนองแต้
177.  บ้านโนนแฮด
178.  บ้านโปง(ประชาสามัคคี)
179.  บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์)
180.  บ้านโพธิ์ใหญ่
181.  บ้านโพนครกน้อย
182.  บ้านโพนดวนสาวเอ้
183.  บ้านโพนทอง(ปทุมรัตต์)
184.  บ้านโพนงาม
185.  บ้านโพนทอง(โพนทราย)
186.  บ้านโพนทัน
187.  บ้านโพนยานาง
188.  บ้านโพนหิน
189.  บ้านโพนเงินโพนทอง
190.  บ้านโหรา
191.  บ้านโพนโพธิ์หว้างาม
192.  บ้านโพนสะอาด
193.  บ้านไทรทอง
194.  ประสิทธาราม
195.  ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม
196.  ยางคำวิทยา
197.  ร่องคำหงษ์ทองวิทยา
198.  วัดแจ่มอารมณ์
199.  สะแบงตากทุ่งสระแกโนนพยอมประชาสรรค์
200.  สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม
201.  สาวแหวิทยา
202.  สีสวาดเล็บขาว
203.  หนองกุงวิทยา
204.  หนองขามวิทยา
205.  หนองบัวคุรุประชาสรรค์
206.  หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่
207.  หนองพระบางตลาดม่วง
208.  หว่านท่าสมอวิทยา
209.  เมืองทุ่งวิทยา
210.  โนนไทยวิทยาคาร
211.  โพนขวาวพิทยาคม
212.  โสภาพพิทยาภรณ์
213.  เมืองอารัมย์
214.  ไตรคามสามัคคี
215.  ไตรราษฎร์คุรุสามัคคี