1.  ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา
2.  จานเตยวิทยาประชาสรรค์
3.  ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ)
4.  ชุมชนบ้านหมากยาง
5.  ทุ่งกุลาประชารัฐ
6.  บ้านคำพระ
7.  บ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว
8.  บ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร)
9.  บ้านนางเตี้ยไศลทอง
10.  บ้านบัวงาม
11.  บ้านบุ่งเบา
12.  บ้านสว่าง
13.  บ้านสิงห์ไคล
14.  บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)
15.  บ้านหนองพลับ
16.  บ้านหนองสระหงส์
17.  บ้านหนองหว้า
18.  บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)
19.  บ้านเขวาตะคลอง
20.  บ้านเหล่าข้าว
21.  บ้านโนนตาด
22.  บ้านโพนหิน
23.  บ้านโพนโพธิ์หว้างาม
24.  บ้านไทรทอง
25.  วัดแจ่มอารมณ์
26.  สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม
27.  เมืองจำปาขัน