1.  บ้านกระยอมหนองเดิ่น
2.  บ้านดอนดู่วังบอน
3.  บ้านหนองคูม่วง
4.  บ้านหนองป้าน
5.  บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา
6.  บ้านหารฮี
7.  บ้านเตาบ่า
8.  บ้านโนนสูงดอนหลี่