1.  จตุคามประชาสรรค์
2.  ชุมชนนาสีนวล
3.  กู่สันตรัตน์
4.  ชุมชนบ้านงัวบา
5.  ชุมชนบ้านดงบัง
6.  ชุมชนบ้านยางสีสุราช
7.  ชุมชนบ้านสำโรง
8.  ชุมชนบ้านหนองทุ่ม
9.  ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน
10.  ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา
11.  บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์
12.  บ้านกระยอมหนองเดิ่น
13.  บ้านก่อ
14.  บ้านกุดน้ำใส
15.  บ้านกุดนาดีโนนลาน
16.  บ้านขามป้อม
17.  บ้านขามเรียน
18.  บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย
19.  บ้านขี้เหล็ก
20.  บ้านค่ายนุ่นโนนแคน
21.  บ้านคึมบง
22.  บ้านจอกขวาง
23.  บ้านจอมพะลาน
24.  บ้านชาดฝางหัวเรือ
25.  บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม
26.  บ้านดงบากหนองตาเต็น
27.  บ้านดงน้อย
28.  บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก
29.  บ้านดง
30.  บ้านดงหัวช้าง
31.  บ้านดงยาง
32.  บ้านดงแคน
33.  บ้านดงเย็น
34.  บ้านดงใหญ่
35.  บ้านดอนหมี
36.  บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง
37.  บ้านดอนหัน
38.  บ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์
39.  บ้านตลาดม่วง
40.  บ้านดอนดู่วังบอน
41.  บ้านตลาดโนนโพธิ์
42.  บ้านดู่
43.  บ้านตาพวนสร้างแซ่ง
44.  บ้านตาลอก
45.  บ้านตำแย
46.  บ้านตำแยโนนยาง
47.  บ้านทัพป่าจิก
48.  บ้านนกเหาะ
49.  บ้านนาข่า
50.  บ้านนางเลิ้งโคกล่าม
51.  บ้านนาค่าย
52.  บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง
53.  บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)
54.  บ้านนาฝาย
55.  บ้านนาภู
56.  บ้านนาเลา
57.  บ้านบุ่งง้าว
58.  บ้านปลาขาว
59.  บ้านประแหย่ง
60.  บ้านป่าตองหนองงู
61.  บ้านป่าแดง
62.  บ้านมะชมโนนสง่า
63.  บ้านมะแซวหนองโง้ง
64.  บ้านปอพานหนองโน
65.  บ้านมะโบ่
66.  บ้านวังจานโนนสำราญ
67.  บ้านยางอิไลดอนก่อ
68.  บ้านศาลา
69.  บ้านร่วมใจ 2
70.  บ้านวังหินโนนสว่าง
71.  บ้านสนาม
72.  บ้านสระบัว
73.  บ้านสระบาก
74.  บ้านสระแก้วหนองคู
75.  บ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวิทยา
76.  บ้านสว่าง
77.  บ้านสระแคน
78.  บ้านหนองกุง
79.  บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ
80.  บ้านหนองข่า
81.  บ้านหนองคูม่วง
82.  บ้านหนองคูไชยหนองขาม
83.  บ้านหนองกลางโคก
84.  บ้านหนองจานบุลาน
85.  บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา
86.  บ้านหนองจิก(ยางสีสุราช)
87.  บ้านหนองนาใน
88.  บ้านหนองบัวกาเหรียญ
89.  บ้านหนองกกหนองยาว
90.  บ้านหนองจิก(นาดูน)
91.  บ้านหนองบัวกุดอ้อ
92.  บ้านหนองบัวน้อย
93.  บ้านหนองบัวคู
94.  บ้านหนองบัวแก้ว
95.  บ้านหนองบึง
96.  บ้านหนองปอ
97.  บ้านหนองบัวแดง
98.  บ้านหนองบัวสันตุ
99.  บ้านหนองป้าน
100.  บ้านหนองบัวคูสองห้อง
101.  บ้านหนองผือ(พยัคฆภูมิพิสัย)
102.  บ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา)
103.  บ้านหนองระเวียง
104.  บ้านหนองสนมดอนติ้ว
105.  บ้านหนองผือ(วาปีปทุม)
106.  บ้านหนองรูแข้
107.  บ้านหนองหน่อง
108.  บ้านหนองสระ
109.  บ้านหนองหว้า
110.  บ้านหนองหว้าเฒ่า
111.  บ้านหนองหิน
112.  บ้านหนองผง
113.  บ้านหนองห้าง
114.  บ้านหนองฮี
115.  บ้านหนองเม็ก
116.  บ้านหนองเหล่า
117.  บ้านหนองแกวิทยา
118.  บ้านหนองแก
119.  บ้านหนองแคน
120.  บ้านหนองแดง
121.  บ้านหนองแต้
122.  บ้านหนองแดงสหมิตร
123.  บ้านหนองแวง
124.  บ้านหนองแปน
125.  บ้านหนองแสงทุ่มยาว
126.  บ้านหนองแสง
127.  บ้านหนองแสน
128.  บ้านหนองแต้น้อย
129.  บ้านหนองแฮหนองเหล็ก
130.  บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา
131.  บ้านหนองโนทับม้า
132.  บ้านหนองโพธิ์
133.  บ้านหนองไผ่
134.  บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน
135.  บ้านหมากหม้อโนนเกษตร
136.  บ้านหนองไฮ
137.  บ้านหลุบควันเมืองหงส์
138.  บ้านห้วยหิน (ศิลาคามส่ำผดุง)
139.  บ้านห้วยหลาว
140.  บ้านห้วยทราย
141.  บ้านหัวงัว
142.  บ้านหวาย
143.  บ้านหัวช้าง
144.  บ้านหัวดง
145.  บ้านหัวช้างโคกม่วง
146.  บ้านเก่าใหญโนนสะอาด
147.  บ้านหัวหมู
148.  บ้านหัวสระ
149.  บ้านอีโต้
150.  บ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนเพ็ก
151.  บ้านหารฮี
152.  บ้านเครือซูด
153.  บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา)
154.  บ้านเขวาค้อโคกกลาง
155.  บ้านเปล่งโนนกระยอม
156.  บ้านเตาบ่า
157.  บ้านเขวาทุ่ง
158.  บ้านเม็กดำ
159.  บ้านเปลือยดอนมันน้ำ
160.  บ้านเมืองเตา
161.  บ้านเสือโก้ก
162.  บ้านเมืองเสือ
163.  บ้านเม็กน้อยหนองไผ่
164.  บ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์)
165.  บ้านเหล่ากว้าง
166.  บ้านเหล่าค้อ
167.  บ้านเหล่าน้อย
168.  บ้านเหล่าจั่น
169.  บ้านแก่นท้าว
170.  บ้านเหล่าหมากคำ
171.  บ้านแคน
172.  บ้านแวงชัยโคกหนองโจด
173.  บ้านแวงดงหนองยาง
174.  บ้านแวงยางกุดตะเข้
175.  บ้านแดงโพงคำแก้ว
176.  บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา)
177.  บ้านแก่นเท่า
178.  บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย
179.  บ้านโกทา
180.  บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้
181.  บ้านโคกมนโนนทอง
182.  บ้านโคกล่ามวิทยา
183.  บ้านโคกสะอาด
184.  บ้านโคกสีทองหลาง
185.  บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี
186.  บ้านโคกเต่า
187.  บ้านโคกยาว
188.  บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง
189.  บ้านโคกใหญ่วิทยา
190.  บ้านโคกไร่
191.  บ้านโคกแปะ
192.  บ้านโคกใหญ่
193.  บ้านโดน
194.  บ้านโนนจาน
195.  บ้านโนนบ่อ
196.  บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา
197.  บ้านโนนรัง
198.  บ้านโนนสูงดอนหลี่
199.  บ้านโนน
200.  บ้านโนนเขวาหนองแสง
201.  บ้านโนนเห็ดไค
202.  บ้านโนนแคน
203.  บ้านโนนแร่
204.  บ้านโพธิ์ชัย
205.  บ้านโพนทราย
206.  บ้านโพนทอง
207.  บ้านโสกยาง
208.  พยัคฆภูมิพิสัย
209.  บ้านไก่นา
210.  บ้านโนนท่อน
211.  ราชประชานุเคราะห์ 16
212.  ราชประชานุเคราะห์ 17
213.  ราชประชานุเคราะห์ 18
214.  อนุบาลดงเมืองน้อย
215.  อนุบาลวาปีปทุม
216.  อนุบาลนครจัมปาศรี
217.  เมืองวาปีปทุม
218.  หนองกุงวิทยา
219.  อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย
220.  โนนจานวิทยา