1.  บ้านดอนหมี
2.  บ้านมะโบ่
3.  บ้านหนองจานบุลาน
4.  บ้านหนองผือ(พยัคฆภูมิพิสัย)