1.  ชุมชนนาสีนวล
2.  กู่สันตรัตน์
3.  ชุมชนบ้านดงบัง
4.  ชุมชนบ้านยางสีสุราช
5.  บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์
6.  บ้านขามเรียน
7.  บ้านขี้เหล็ก
8.  บ้านค่ายนุ่นโนนแคน
9.  บ้านจอมพะลาน
10.  บ้านดงบากหนองตาเต็น
11.  บ้านดง
12.  บ้านดงหัวช้าง
13.  บ้านดงยาง
14.  บ้านดงแคน
15.  บ้านดงเย็น
16.  บ้านดอนหมี
17.  บ้านดอนดู่วังบอน
18.  บ้านตลาดโนนโพธิ์
19.  บ้านตาลอก
20.  บ้านทัพป่าจิก
21.  บ้านนกเหาะ
22.  บ้านนาค่าย
23.  บ้านนาฝาย
24.  บ้านน้ำสร้างหนองบะ
25.  บ้านบุ่งง้าว
26.  บ้านมะชมโนนสง่า
27.  บ้านมะแซวหนองโง้ง
28.  บ้านยางอิไลดอนก่อ
29.  บ้านร่วมใจ 2
30.  บ้านสระบัว
31.  บ้านสระบาก
32.  บ้านสระแคน
33.  บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ
34.  บ้านหนองกลางโคก
35.  บ้านหนองจานบุลาน
36.  บ้านหนองนาใน
37.  บ้านหนองบัวกาเหรียญ
38.  บ้านหนองกกหนองยาว
39.  บ้านหนองจิก(นาดูน)
40.  บ้านหนองบัวน้อย
41.  บ้านหนองบัวคู
42.  บ้านหนองบัวแก้ว
43.  บ้านหนองป้าน
44.  บ้านหนองบัวคูสองห้อง
45.  บ้านหนองผือ(พยัคฆภูมิพิสัย)
46.  บ้านหนองระเวียง
47.  บ้านหนองสนมดอนติ้ว
48.  บ้านหนองหน่อง
49.  บ้านหนองหิน
50.  บ้านหนองผง
51.  บ้านหนองห้าง
52.  บ้านหนองฮี
53.  บ้านหนองแคน
54.  บ้านหนองแต้
55.  บ้านหนองแปน
56.  บ้านหนองแสงทุ่มยาว
57.  บ้านหนองแต้น้อย
58.  บ้านหนองโนทับม้า
59.  บ้านหนองไผ่
60.  บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน
61.  บ้านหลุบควันเมืองหงส์
62.  บ้านหวาย
63.  บ้านหัวดง
64.  บ้านเก่าใหญโนนสะอาด
65.  บ้านหัวหมู
66.  บ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนเพ็ก
67.  บ้านหารฮี
68.  บ้านเครือซูด
69.  บ้านเปล่งโนนกระยอม
70.  บ้านเตาบ่า
71.  บ้านเขวาทุ่ง
72.  บ้านเม็กดำ
73.  บ้านเปลือยดอนมันน้ำ
74.  บ้านเมืองเตา
75.  บ้านเมืองเสือ
76.  บ้านเม็กน้อยหนองไผ่
77.  บ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์)
78.  บ้านเหล่าน้อย
79.  บ้านเหล่าจั่น
80.  บ้านแก่นท้าว
81.  บ้านแวงดงหนองยาง
82.  บ้านแวงยางกุดตะเข้
83.  บ้านแดงโพงคำแก้ว
84.  บ้านโกทา
85.  บ้านโคกล่ามวิทยา
86.  บ้านโคกสะอาด
87.  บ้านโคกยาว
88.  บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง
89.  บ้านโดน
90.  บ้านโนนบ่อ
91.  บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา
92.  บ้านโนนสูงดอนหลี่
93.  บ้านโนนเห็ดไค
94.  บ้านโนนแคน
95.  บ้านโพนทอง
96.  พยัคฆภูมิพิสัย
97.  อนุบาลนครจัมปาศรี
98.  อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย
99.  โนนจานวิทยา