1.  กุดพันเขียว
2.  บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี
3.  บ้านดงเจริญ
4.  บ้านทุ่งแต้
5.  บ้านหนองบกโนนสวาท
6.  บ้านหนองหงอก
7.  บ้านหนองเป้า
8.  บ้านเชือก
9.  บ้านเดิด
10.  ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)