1.  ชุมชนดงแคนใหญ่
2.  บ้านกลางนา
3.  บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง
4.  บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี
5.  บ้านคำน้ำสร้าง
6.  บ้านดงเจริญ
7.  บ้านดอนกลองหนองไฮ
8.  บ้านดู่ทุ่งคำบอน
9.  บ้านท่าช้าง
10.  บ้านทุ่งมน
11.  บ้านนาห่อม
12.  บ้านนาโพธิ์
13.  บ้านนาสะไมย์
14.  บ้านน้ำเกลี้ยง
15.  บ้านน้ำอ้อม
16.  บ้านปอแดงโคกสะอาด
17.  บ้านผือฮี
18.  บ้านยางกลาง
19.  บ้านหนองเป็ด
20.  บ้านหนองหงอก
21.  บ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์
22.  บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว
23.  บ้านหัวดอน
24.  บ้านเชือก
25.  บ้านเดิด
26.  บ้านเลียบ
27.  บ้านเหล่าฝ้าย
28.  บ้านโคกป่าจิก
29.  อนุบาลค้อวัง
30.  อนุบาลลุมพุก(วันครู2503)
31.  ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)
32.  โซงเหล่าโป่วิทยา