1.  บ้านสำโรง
2.  บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)
3.  บ้านแหล่งหนู
4.  บ้านโต่งโต้น
5.  บ้านโคกป่าจิก