1.  บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ
2.  บ้านผือฮี
3.  บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม)
4.  บ้านศิริพัฒนา
5.  บ้านสำโรง
6.  บ้านโต่งโต้น