1.  คำเขื่อนแก้ว
2.  กุดพันเขียว
3.  คูสองชั้น
4.  ชุมชนกู่จาน
5.  ชุมชนบ้านดอนผึ้ง
6.  ชุมชนบ้านสำโรง
7.  ชุมชนบ้านหนองคู
8.  ชุมชนดงแคนใหญ่
9.  ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา
10.  ชุมชนบ้านหัวเมือง
11.  บ้านกลางนา
12.  บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง
13.  ชุมชนย่อวิทยา
14.  บ้านกุดกง
15.  บ้านกุดกุง
16.  บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก
17.  บ้านกุดตากล้า
18.  บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย
19.  บ้านกุดเป่ง
20.  บ้านกุดระหวี่
21.  บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ
22.  บ้านขาม
23.  บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี
24.  บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง
25.  บ้านคำน้ำสร้าง
26.  บ้านคำน้ำเกี้ยง
27.  บ้านขุมเงิน
28.  บ้านคำม่วง
29.  บ้านคำฮี
30.  บ้านคำเม็ก
31.  บ้านคุ้ม
32.  บ้านคำแหลม
33.  บ้านคุยตับเต่า
34.  บ้านคูเมือง
35.  บ้านซำ
36.  บ้านดงจงอาง
37.  บ้านจานทุ่ง
38.  บ้านดงบัง
39.  บ้านดงมะหรี่
40.  บ้านดงเจริญ
41.  บ้านดวนบากน้อย
42.  บ้านดงยาง
43.  บ้านดอนมะยาง กม.3
44.  บ้านดอนยางกล้วยสำโรง
45.  บ้านดอนกลอย
46.  บ้านดอนขะยอม
47.  บ้านดู่ทุ่งคำบอน
48.  บ้านชาดศาลา
49.  บ้านตาดทอง
50.  บ้านตับเต่า
51.  บ้านทรายงาม
52.  บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
53.  บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)
54.  บ้านท่าเยี่ยม
55.  บ้านท่าช้าง
56.  บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)
57.  บ้านทุ่งมน
58.  บ้านทุ่งแต้
59.  บ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร)
60.  บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์
61.  บ้านนาดีดอนจาน
62.  บ้านนาคำปักแฮด
63.  บ้านนาถ่ม
64.  บ้านนาดีนาอุดม
65.  บ้านนาห่อม
66.  บ้านนาหลู่เหล่าตอง
67.  บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
68.  บ้านนาโพธิ์
69.  บ้านนาสะไมย์
70.  บ้านนาสีนวลโนนสะอาด
71.  บ้านน้ำคำใหญ่(ประกาศราษฎร์รังสรรค์)
72.  บ้านน้ำคำน้อย
73.  บ้านน้ำเกลี้ยง
74.  บ้านน้ำโผ่
75.  บ้านบ่อบึงโพนจาน
76.  บ้านบัวขาว
77.  บ้านนาเวียงคำศิริ
78.  บ้านบาก
79.  บ้านน้ำอ้อม
80.  บ้านบากเรือ
81.  บ้านบุ่งหวาย
82.  บ้านปลาอีด
83.  บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน
84.  บ้านปอแดงโคกสะอาด
85.  บ้านผือฮีนาลานาจาน
86.  บ้านผักบุ้ง
87.  บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา
88.  บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
89.  บ้านพลับหนองคำ
90.  บ้านฟ้าห่วน
91.  บ้านผือฮี
92.  บ้านมะพริกดู่โพนสิม
93.  บ้านยางกลาง
94.  บ้านพลไว
95.  บ้านยางเครือ
96.  บ้านศิริพัฒนา
97.  บ้านสงยาง
98.  บ้านราชมุนี
99.  บ้านสงเปือย
100.  บ้านสมสะอาดหนองแวง
101.  บ้านสร้างแป้น
102.  บ้านสว่างดอนดู่
103.  บ้านสว่างเชียงหวาง
104.  บ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร)
105.  บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี)
106.  บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม)
107.  บ้านสามเพียแสนจำปา
108.  บ้านสำราญ
109.  บ้านสำโรง
110.  บ้านสิงห์
111.  บ้านหนองขอนโพนสิม
112.  บ้านหนองตุ
113.  บ้านหนองบกโนนสวาท
114.  บ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ
115.  บ้านหนองบัว
116.  บ้านหนองทองหลางโนนกุง
117.  บ้านหนองบั่ว
118.  บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว)
119.  บ้านหนองยาง
120.  บ้านหนองหิน
121.  บ้านหนองเป็ด
122.  บ้านหนองเทา
123.  บ้านหนองหงอก
124.  บ้านหนองเรือ
125.  บ้านหนองเป้า
126.  บ้านหนองแฝก
127.  บ้านหนองไร่จันทร์เกษม
128.  บ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์
129.  บ้านหมากมาย
130.  บ้านห้องข่าหนองเสือตาย
131.  บ้านหัวขัว
132.  บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว
133.  บ้านหนองเสียวชัยมงคล
134.  บ้านเขื่องคำ
135.  บ้านหัวดง
136.  บ้านหัวดอน
137.  บ้านเชือก
138.  บ้านเชือกน้อย
139.  บ้านเดิด
140.  บ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง)
141.  บ้านเหมือดขาว
142.  บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)
143.  บ้านเหมือดป่าตอง
144.  บ้านเลียบ
145.  บ้านเหล่ามะเขียว
146.  บ้านเหล่าใหญ่
147.  บ้านเหล่าหุ่ง
148.  บ้านเหล่าฝ้าย
149.  บ้านแข่โพนเมือง
150.  บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์
151.  บ้านแจนแลน
152.  บ้านแดง
153.  บ้านแหล่งหนู
154.  บ้านแคนน้อยหนองเลิง
155.  บ้านแดงประชาสรรค์
156.  บ้านแจ้งน้อย
157.  บ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)
158.  บ้านแหล่งแป้น
159.  บ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)
160.  บ้านโคกป่าจิก
161.  บ้านโนนค้อ
162.  บ้านโนนทรายงาม
163.  บ้านโนนยาง
164.  บ้านโนนม่วง
165.  บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา)
166.  บ้านโนนหนองแฝก
167.  บ้านโพนแบง
168.  บ้านใหม่ชุมพร
169.  บ้านโพนทัน
170.  ประชาสงเคราะห์
171.  มหาชนะชัย
172.  วัดบ้านเปาะ
173.  อนุบาลค้อวัง
174.  หนองแสง
175.  วุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์
176.  อนุบาลยโสธร
177.  สหประชาสรรค์
178.  อนุบาลลุมพุก(วันครู2503)
179.  ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)
180.  โซงเหล่าโป่วิทยา
181.  อนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม