1.  คำเขื่อนแก้ว
2.  กุดพันเขียว
3.  ชุมชนบ้านสำโรง
4.  ชุมชนดงแคนใหญ่
5.  บ้านกลางนา
6.  บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง
7.  บ้านกุดกง
8.  บ้านกุดกุง
9.  บ้านกุดตากล้า
10.  บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย
11.  บ้านกุดเป่ง
12.  บ้านกุดระหวี่
13.  บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ
14.  บ้านขาม
15.  บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี
16.  บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง
17.  บ้านคำน้ำสร้าง
18.  บ้านคำน้ำเกี้ยง
19.  บ้านขุมเงิน
20.  บ้านคำม่วง
21.  บ้านคำเม็ก
22.  บ้านคุ้ม
23.  บ้านคำแหลม
24.  บ้านดงขวาง
25.  บ้านดงเจริญ
26.  บ้านดวนบากน้อย
27.  บ้านดอนกลองหนองไฮ
28.  บ้านดอนกลอย
29.  บ้านตับเต่า
30.  บ้านทรายงาม
31.  บ้านท่าเยี่ยม
32.  บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)
33.  บ้านทุ่งมน
34.  บ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร)
35.  บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์
36.  บ้านนาคำปักแฮด
37.  บ้านนาถ่ม
38.  บ้านนาดีนาอุดม
39.  บ้านนาห่อม
40.  บ้านนาหลู่เหล่าตอง
41.  บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
42.  บ้านนาโพธิ์
43.  บ้านนาสะไมย์
44.  บ้านนาสีนวลโนนสะอาด
45.  บ้านน้ำคำใหญ่(ประกาศราษฎร์รังสรรค์)
46.  บ้านน้ำคำน้อย
47.  บ้านน้ำเกลี้ยง
48.  บ้านน้ำโผ่
49.  บ้านบ่อบึงโพนจาน
50.  บ้านบัวขาว
51.  บ้านบาก
52.  บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ
53.  บ้านบุ่งหวาย
54.  บ้านปลาอีด
55.  บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน
56.  บ้านปอแดงโคกสะอาด
57.  บ้านผือฮีนาลานาจาน
58.  บ้านผักบุ้ง
59.  บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา
60.  บ้านฟ้าห่วน
61.  บ้านผือฮี
62.  บ้านมะพริกดู่โพนสิม
63.  บ้านยางกลาง
64.  บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม)
65.  บ้านยางเครือ
66.  บ้านสร้างแป้น
67.  บ้านสว่างดอนดู่
68.  บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี)
69.  บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม)
70.  บ้านสามเพียแสนจำปา
71.  บ้านสำโรง
72.  บ้านหนองตุ
73.  บ้านหนองบกโนนสวาท
74.  บ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ
75.  บ้านหนองบัว
76.  บ้านหนองทองหลางโนนกุง
77.  บ้านหนองหิน
78.  บ้านหนองเป็ด
79.  บ้านหนองเทา
80.  บ้านหนองหงอก
81.  บ้านหนองเรือ
82.  บ้านหนองเป้า
83.  บ้านหนองไร่จันทร์เกษม
84.  บ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์
85.  บ้านหมากมาย
86.  บ้านห้องข่าหนองเสือตาย
87.  บ้านหัวขัว
88.  บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว
89.  บ้านหนองเสียวชัยมงคล
90.  บ้านเขื่องคำ
91.  บ้านหัวดง
92.  บ้านหัวดอน
93.  บ้านเชือก
94.  บ้านเชือกน้อย
95.  บ้านเดิด
96.  บ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง)
97.  บ้านเหมือดขาว
98.  บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)
99.  บ้านเหล่ามะเขียว
100.  บ้านเหล่าใหญ่
101.  บ้านเหล่าฝ้าย
102.  บ้านแข่โพนเมือง
103.  บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์
104.  บ้านแดง
105.  บ้านแจ้งน้อย
106.  บ้านแหล่งแป้น
107.  บ้านโต่งโต้น
108.  บ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)
109.  บ้านโคกป่าจิก
110.  บ้านโนนค้อ
111.  บ้านโนนม่วง
112.  บ้านใหม่ชุมพร
113.  บ้านโพนทัน
114.  วัดบ้านเปาะ
115.  อนุบาลค้อวัง
116.  หนองแสง
117.  วุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์
118.  อนุบาลลุมพุก(วันครู2503)
119.  โซงเหล่าโป่วิทยา