1.  คูสองชั้น
2.  ชุมชนกู่จาน
3.  ชุมชนบ้านดอนผึ้ง
4.  ชุมชนบ้านหนองคู
5.  ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา
6.  ชุมชนบ้านหัวเมือง
7.  ชุมชนย่อวิทยา
8.  บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก
9.  บ้านคำฮี
10.  บ้านคุยตับเต่า
11.  บ้านคูเมือง
12.  บ้านซำ
13.  บ้านดงจงอาง
14.  บ้านจานทุ่ง
15.  บ้านดงบัง
16.  บ้านดงมะหรี่
17.  บ้านดงยาง
18.  บ้านดอนมะยาง กม.3
19.  บ้านดอนยางกล้วยสำโรง
20.  บ้านดอนขะยอม
21.  บ้านดู่ทุ่งคำบอน
22.  บ้านชาดศาลา
23.  บ้านตาดทอง
24.  บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
25.  บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)
26.  บ้านท่าช้าง
27.  บ้านทุ่งแต้
28.  บ้านนาดีดอนจาน
29.  บ้านนาเวียงคำศิริ
30.  บ้านน้ำอ้อม
31.  บ้านบากเรือ
32.  บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
33.  บ้านพลับหนองคำ
34.  บ้านพลไว
35.  บ้านยางน้อย
36.  บ้านศิริพัฒนา
37.  บ้านสงยาง
38.  บ้านราชมุนี
39.  บ้านสงเปือย
40.  บ้านสมสะอาดหนองแวง
41.  บ้านสว่างเชียงหวาง
42.  บ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร)
43.  บ้านสำราญ
44.  บ้านสิงห์
45.  บ้านหนองขอนโพนสิม
46.  บ้านหนองบั่ว
47.  บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว)
48.  บ้านหนองยาง
49.  บ้านหนองแฝก
50.  บ้านเหมือดป่าตอง
51.  บ้านเลียบ
52.  บ้านเหล่าหุ่ง
53.  บ้านแจนแลน
54.  บ้านแหล่งหนู
55.  บ้านแคนน้อยหนองเลิง
56.  บ้านแดงประชาสรรค์
57.  บ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)
58.  บ้านโนนทรายงาม
59.  บ้านโนนยาง
60.  บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา)
61.  บ้านโนนหนองแฝก
62.  บ้านโพนแบง
63.  ประชาสงเคราะห์
64.  มหาชนะชัย
65.  อนุบาลยโสธร
66.  สหประชาสรรค์
67.  ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)
68.  อนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม