1.  คำเขื่อนแก้ว
2.  คูสองชั้น
3.  ชุมชนบ้านสำโรง
4.  ชุมชนบ้านหนองคู
5.  ชุมชนดงแคนใหญ่
6.  บ้านกลางนา
7.  บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง
8.  ชุมชนย่อวิทยา
9.  บ้านกุดกง
10.  บ้านกุดกุง
11.  บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก
12.  บ้านกุดตากล้า
13.  บ้านกุดเป่ง
14.  บ้านกุดระหวี่
15.  บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ
16.  บ้านคำน้ำสร้าง
17.  บ้านคำน้ำเกี้ยง
18.  บ้านคำม่วง
19.  บ้านคำฮี
20.  บ้านคำเม็ก
21.  บ้านคุ้ม
22.  บ้านคุยตับเต่า
23.  บ้านคูเมือง
24.  บ้านซำ
25.  บ้านดงบัง
26.  บ้านดงเจริญ
27.  บ้านดอนกลองหนองไฮ
28.  บ้านดอนยางกล้วยสำโรง
29.  บ้านดอนกลอย
30.  บ้านดอนขะยอม
31.  บ้านดู่ทุ่งคำบอน
32.  บ้านชาดศาลา
33.  บ้านตาดทอง
34.  บ้านตับเต่า
35.  บ้านทรายงาม
36.  บ้านท่าเยี่ยม
37.  บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)
38.  บ้านทุ่งมน
39.  บ้านทุ่งแต้
40.  บ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร)
41.  บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์
42.  บ้านนาดีดอนจาน
43.  บ้านนาคำปักแฮด
44.  บ้านนาถ่ม
45.  บ้านนาดีนาอุดม
46.  บ้านนาห่อม
47.  บ้านนาหลู่เหล่าตอง
48.  บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
49.  บ้านนาโพธิ์
50.  บ้านนาสะไมย์
51.  บ้านนาสีนวลโนนสะอาด
52.  บ้านน้ำคำใหญ่(ประกาศราษฎร์รังสรรค์)
53.  บ้านน้ำคำน้อย
54.  บ้านน้ำเกลี้ยง
55.  บ้านน้ำโผ่
56.  บ้านบ่อบึงโพนจาน
57.  บ้านบัวขาว
58.  บ้านบาก
59.  บ้านบุ่งหวาย
60.  บ้านปลาอีด
61.  บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน
62.  บ้านผือฮีนาลานาจาน
63.  บ้านผักบุ้ง
64.  บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา
65.  บ้านพลับหนองคำ
66.  บ้านฟ้าห่วน
67.  บ้านมะพริกดู่โพนสิม
68.  บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม)
69.  บ้านพลไว
70.  บ้านยางน้อย
71.  บ้านราชมุนี
72.  บ้านสงเปือย
73.  บ้านสมสะอาดหนองแวง
74.  บ้านสว่างดอนดู่
75.  บ้านสว่างเชียงหวาง
76.  บ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร)
77.  บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม)
78.  บ้านสามเพียแสนจำปา
79.  บ้านสำราญ
80.  บ้านสิงห์
81.  บ้านหนองขอนโพนสิม
82.  บ้านหนองบกโนนสวาท
83.  บ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ
84.  บ้านหนองบัว
85.  บ้านหนองทองหลางโนนกุง
86.  บ้านหนองหิน
87.  บ้านหนองเป็ด
88.  บ้านหนองเทา
89.  บ้านหนองหงอก
90.  บ้านหนองเรือ
91.  บ้านหนองเป้า
92.  บ้านหนองแฝก
93.  บ้านหนองไร่จันทร์เกษม
94.  บ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์
95.  บ้านหมากมาย
96.  บ้านห้องข่าหนองเสือตาย
97.  บ้านหัวขัว
98.  บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว
99.  บ้านเขื่องคำ
100.  บ้านเชือก
101.  บ้านเดิด
102.  บ้านเหมือดขาว
103.  บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)
104.  บ้านเลียบ
105.  บ้านเหล่ามะเขียว
106.  บ้านเหล่าใหญ่
107.  บ้านเหล่าหุ่ง
108.  บ้านเหล่าฝ้าย
109.  บ้านแข่โพนเมือง
110.  บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์
111.  บ้านแหล่งหนู
112.  บ้านแคนน้อยหนองเลิง
113.  บ้านแจ้งน้อย
114.  บ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)
115.  บ้านแหล่งแป้น
116.  บ้านโคกป่าจิก
117.  บ้านโนนค้อ
118.  บ้านโนนทรายงาม
119.  บ้านโนนม่วง
120.  บ้านโนนหนองแฝก
121.  บ้านใหม่ชุมพร
122.  บ้านโพนทัน
123.  ประชาสงเคราะห์
124.  หนองแสง
125.  วุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์
126.  อนุบาลยโสธร
127.  อนุบาลลุมพุก(วันครู2503)
128.  ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)
129.  โซงเหล่าโป่วิทยา