1.  กุดพันเขียว
2.  คูสองชั้น
3.  ชุมชนกู่จาน
4.  ชุมชนบ้านดอนผึ้ง
5.  ชุมชนบ้านสำโรง
6.  ชุมชนบ้านหนองคู
7.  ชุมชนดงแคนใหญ่
8.  ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา
9.  ชุมชนบ้านหัวเมือง
10.  ชุมชนย่อวิทยา
11.  บ้านกุดกง
12.  บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก
13.  บ้านกุดตากล้า
14.  บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย
15.  บ้านกุดเป่ง
16.  บ้านกุดระหวี่
17.  บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ
18.  บ้านขาม
19.  บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี
20.  บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง
21.  บ้านคำน้ำสร้าง
22.  บ้านคำน้ำเกี้ยง
23.  บ้านขุมเงิน
24.  บ้านคำม่วง
25.  บ้านคำฮี
26.  บ้านคำเม็ก
27.  บ้านคำแหลม
28.  บ้านคูเมือง
29.  บ้านซำ
30.  บ้านดงจงอาง
31.  บ้านจานทุ่ง
32.  บ้านดงบัง
33.  บ้านดงมะหรี่
34.  บ้านดงเจริญ
35.  บ้านดวนบากน้อย
36.  บ้านดอนกลองหนองไฮ
37.  บ้านดงยาง
38.  บ้านดอนมะยาง กม.3
39.  บ้านดอนยางกล้วยสำโรง
40.  บ้านดอนกลอย
41.  บ้านดอนขะยอม
42.  บ้านดู่ทุ่งคำบอน
43.  บ้านชาดศาลา
44.  บ้านตาดทอง
45.  บ้านตับเต่า
46.  บ้านทรายงาม
47.  บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)
48.  บ้านท่าเยี่ยม
49.  บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)
50.  บ้านทุ่งมน
51.  บ้านทุ่งแต้
52.  บ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร)
53.  บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์
54.  บ้านนาดีดอนจาน
55.  บ้านนาคำปักแฮด
56.  บ้านนาถ่ม
57.  บ้านนาหลู่เหล่าตอง
58.  บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
59.  บ้านนาโพธิ์
60.  บ้านนาสะไมย์
61.  บ้านนาสีนวลโนนสะอาด
62.  บ้านน้ำคำใหญ่(ประกาศราษฎร์รังสรรค์)
63.  บ้านน้ำคำน้อย
64.  บ้านน้ำเกลี้ยง
65.  บ้านน้ำโผ่
66.  บ้านบ่อบึงโพนจาน
67.  บ้านบัวขาว
68.  บ้านนาเวียงคำศิริ
69.  บ้านบาก
70.  บ้านบากเรือ
71.  บ้านปลาอีด
72.  บ้านผิผ่วน
73.  บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
74.  บ้านพลับหนองคำ
75.  บ้านฟ้าห่วน
76.  บ้านมะพริกดู่โพนสิม
77.  บ้านพลไว
78.  บ้านยางเครือ
79.  บ้านราชมุนี
80.  บ้านสงเปือย
81.  บ้านสมสะอาดหนองแวง
82.  บ้านสร้างแป้น
83.  บ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร)
84.  บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม)
85.  บ้านสามเพียแสนจำปา
86.  บ้านสำราญ
87.  บ้านหนองขอนโพนสิม
88.  บ้านหนองบกโนนสวาท
89.  บ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ
90.  บ้านหนองทองหลางโนนกุง
91.  บ้านหนองบั่ว
92.  บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว)
93.  บ้านหนองยาง
94.  บ้านหนองเทา
95.  บ้านหนองเรือ
96.  บ้านหนองเป้า
97.  บ้านหนองแฝก
98.  บ้านหนองไร่จันทร์เกษม
99.  บ้านหัวขัว
100.  บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว
101.  บ้านหนองเสียวชัยมงคล
102.  บ้านหัวดง
103.  บ้านเชือก
104.  บ้านเชือกน้อย
105.  บ้านเดิด
106.  บ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง)
107.  บ้านเหมือดขาว
108.  บ้านเหล่ามะเขียว
109.  บ้านเหล่าหุ่ง
110.  บ้านเหล่าฝ้าย
111.  บ้านแข่โพนเมือง
112.  บ้านแจนแลน
113.  บ้านแหล่งหนู
114.  บ้านแคนน้อยหนองเลิง
115.  บ้านแจ้งน้อย
116.  บ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)
117.  บ้านแหล่งแป้น
118.  บ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)
119.  บ้านโคกป่าจิก
120.  บ้านโนนค้อ
121.  บ้านโนนทรายงาม
122.  บ้านโนนยาง
123.  บ้านโพนแบง
124.  บ้านใหม่ชุมพร
125.  บ้านโพนทัน
126.  มหาชนะชัย
127.  วัดบ้านเปาะ
128.  อนุบาลค้อวัง
129.  หนองแสง
130.  วุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์
131.  สหประชาสรรค์
132.  โซงเหล่าโป่วิทยา