1.  กุดขอนแก่นท่าเกษม
2.  ชุมชนบ้านแฮด
3.  ชุมชนบ้านหัวขัว
4.  บ้านชีกกค้อ
5.  บ้านนาแพงสงแดง
6.  บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น
7.  บ้านภูเหล็ก
8.  บ้านวังแคน
9.  บ้านส้มป่อย
10.  บ้านห้วยไผ่โนนคำมี
11.  บ้านโนนคุต
12.  บ้านไผ่ประถมศึกษา
13.  เบญจมิตรวิทยาคม
14.  โพนเพ็กพัฒนวิทยา
15.  ไตรมิตรศึกษา