1.  บ้านดู่ใหญ่
2.  บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก
3.  บ้านโนนสว่าง