1.  กุดขอนแก่นท่าเกษม
2.  จตุรมิตรบ้านไผ่
3.  ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
4.  ชุมชนบ้านชนบท
5.  ชุมชนบ้านแฮด
6.  ชุมชนบ้านหัวขัว
7.  ชุมชนบ้านโคก
8.  ดอนหมู
9.  ซับแดงซำไผ่
10.  บ้านกุดเชือก
11.  บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์
12.  บ้านกุดเพียขอมเหนือ
13.  บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง
14.  บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว)
15.  บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล
16.  บ้านขามป้อมดอนยูง
17.  บ้านขามเรียน
18.  บ้านขุมดิน
19.  บ้านคำแคน
20.  บ้านชีกกค้อ
21.  บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง
22.  บ้านคำปากดาว
23.  บ้านดอนปอแดง
24.  บ้านดงหนองเกี่ยว
25.  บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า
26.  บ้านทางพาดหนองแวงโอง
27.  บ้านท่าม่วง
28.  บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย
29.  บ้านท่าสวรรค์
30.  บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ
31.  บ้านนาข่า
32.  บ้านนาตับเต่า
33.  บ้านนาแพงสงแดง
34.  บ้านบัว
35.  บ้านป่างิ้วหนองฮี
36.  บ้านป่าดู่
37.  บ้านนาเสียวโคกสว่าง
38.  บ้านปอแดง
39.  บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น
40.  บ้านผักหวานโนนสวาง
41.  บ้านป่าม่วง
42.  บ้านภูเหล็ก
43.  บ้านลาน
44.  บ้านวังผือขามป้อม
45.  บ้านวังหว้า
46.  บ้านวังเวินกุดหล่ม
47.  บ้านวังแคน
48.  บ้านวังแสง
49.  บ้านส้มป่อย
50.  บ้านสระแก้วประชาสรรค์
51.  บ้านสร้างเอี่ยน
52.  บ้านหนองขามบ่อหิน
53.  บ้านหนองขามวิทยา
54.  บ้านหนองดู่ดอนเปือย
55.  บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย
56.  บ้านหนองต่อโคกหนองโจด
57.  บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร
58.  บ้านหนองนางขวัญ
59.  บ้านหนองผักตบ
60.  บ้านหนองน้ำใส
61.  บ้านหนองผือกอบง
62.  บ้านหนองม่วงหลุบคา
63.  บ้านหนองมะเขือ
64.  บ้านหนองหญ้าปล้อง
65.  บ้านหนองสองห้อง
66.  บ้านหนองสะแบงหนองโน
67.  บ้านหนองหัวช้าง
68.  บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด
69.  บ้านหนองเต่า
70.  บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง
71.  บ้านหนองแวงไร่
72.  บ้านหนองไห
73.  บ้านหนองไฮหนองแวง
74.  บ้านหนองไฮขามเปี้ย
75.  บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์
76.  บ้านห้วยยางประชาสรรค์
77.  บ้านห้วยฮวก
78.  บ้านห้วยแล้ง
79.  บ้านห้วยไผ่โนนคำมี
80.  บ้านห้วยโป่ง
81.  บ้านห้วยไร่
82.  บ้านหันแฮด
83.  บ้านหัวนา
84.  บ้านหัวนากลาง
85.  บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา
86.  บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว
87.  บ้านหินตั้ง
88.  บ้านหินตั้งโคกก่อง
89.  บ้านหินลาดนาโนหนองกุง
90.  บ้านหินฮาวลำวังชู
91.  บ้านหูลิงโนนศิลา
92.  บ้านเขวา
93.  บ้านเป้าประชาบำรุง
94.  บ้านเล็บเงือก
95.  บ้านเสาเล้าหินแตก
96.  บ้านเสือเฒ่า
97.  บ้านเหล่าเหนือ
98.  บ้านแคนเหนือ
99.  บ้านแก้งค้อ
100.  บ้านโกน้อย
101.  บ้านแท่น
102.  บ้านโคกสำราญ
103.  บ้านโคกสูงพิทยาคาร
104.  บ้านโซ่งเหล่านาดี
105.  บ้านโนนคุต
106.  บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์
107.  บ้านโนนงาม
108.  บ้านโนนทองวิทยาคม
109.  บ้านโนนตุ่นศึกษา
110.  บ้านโนนพันชาติ
111.  บ้านโนนแดงน้อย
112.  บ้านไผ่ประถมศึกษา
113.  มาบตากล้าร่มเย็น
114.  ร่มเย็นประชาสรรค์
115.  สวัสดี
116.  สามหมอโนนทัน
117.  หนองบัวเย็น
118.  วัดจันทร์ประสิทธิ์
119.  หนองแซงวิทยาคม
120.  เก่านาโนมีวิทยา
121.  เหล่าใหญ่วิทยา
122.  หัวห้วยหัวฝาย
123.  เบญจมิตรวิทยาคม
124.  โนนสวางวิทยาสรรค์
125.  โนนพะยอมพิทยไพศาล
126.  โนนเขวาประชารักษ์
127.  โพนเพ็กพัฒนวิทยา
128.  ไตรคามประชาสรรค์
129.  ไตรมิตรศึกษา