1.  จตุรมิตรบ้านไผ่
2.  ชุมชนบ้านชนบท
3.  ชุมชนบ้านแฮด
4.  บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์
5.  บ้านคำแคน
6.  บ้านดอนปอแดง
7.  บ้านป่างิ้วหนองฮี
8.  บ้านป่าม่วง
9.  บ้านภูเหล็ก
10.  บ้านวังแสง
11.  บ้านสร้างเอี่ยน
12.  บ้านหนองดู่ดอนเปือย
13.  บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย
14.  บ้านหนองน้ำใส
15.  บ้านหนองมะเขือ
16.  บ้านหนองสองห้อง
17.  บ้านห้วยแล้ง
18.  บ้านห้วยไผ่โนนคำมี
19.  บ้านหินลาดนาโนหนองกุง
20.  บ้านเขวา
21.  บ้านเหล่าเหนือ
22.  บ้านแคนเหนือ
23.  บ้านแท่น
24.  บ้านโคกสำราญ
25.  บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์
26.  บ้านโนนทองวิทยาคม
27.  บ้านโนนตุ่นศึกษา
28.  บ้านโนนพันชาติ
29.  บ้านไผ่ประถมศึกษา
30.  เบญจมิตรวิทยาคม
31.  ไตรคามประชาสรรค์