1.  จตุรมิตรบ้านไผ่
2.  บ้านคำแคน
3.  บ้านท่าสวรรค์
4.  บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ
5.  บ้านนาเสียวโคกสว่าง
6.  บ้านหนองต่อโคกหนองโจด
7.  บ้านหนองน้ำใส
8.  บ้านหนองมะเขือ
9.  บ้านหนองไฮหนองแวง
10.  บ้านห้วยยางประชาสรรค์
11.  บ้านห้วยไร่
12.  บ้านหินตั้ง
13.  บ้านเสือเฒ่า
14.  บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์
15.  บ้านโนนตุ่นศึกษา
16.  บ้านโนนแดงน้อย
17.  วัดจันทร์ประสิทธิ์
18.  เก่านาโนมีวิทยา