1.  บ้านสหพันธ์อ่างทอง
2.  บ้านห้วยเขว้า
3.  บ้านโกรกรกฟ้า
4.  วัดศิริบรรพต
5.  อนุบาลท่าหลวง