1.  ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม
2.  ซอย 26 สาย 4 ซ้าย
3.  บ้านซับผาสุก
4.  บ้านท่าตะโก
5.  บ้านท่าดินดำ
6.  บ้านท่าหลวง
7.  บ้านท่ากรวด
8.  บ้านทุ่งท่าช้าง
9.  บ้านสวนมะเดื่อ
10.  บ้านหนองจาน
11.  บ้านหนองปลาไหล
12.  บ้านหนองโกวิทยา
13.  บ้านห้วยดีเลิศ
14.  บ้านห้วยเขว้า
15.  บ้านเขาแหลม
16.  บ้านเหวตาบัว
17.  บ้านเนินทอง
18.  วัดสว่างอารมณ์