1.  ช่องสาริกา
2.  ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น
3.  ซอย 12 สาย 4 ซ้าย
4.  ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗
5.  ชุมชนบ้านชัยบาดาล
6.  ซอย 16 สาย 3 ซ้าย
7.  ซอย 17 สาย 2 ซ้าย
8.  ทรัพย์ราษฎร์บำรุง
9.  ซอย 19 สาย 2 ขวา
10.  น้ำสุดวิไลประชาสรรค์
11.  บ้านกุดตาเพชร
12.  บ้านคลองกลุ่ม
13.  บ้านชอนสมบูรณ์
14.  บ้านคลอง
15.  นิคมลำนารายณ์
16.  บ้านซับงูเหลือม
17.  บ้านคลองสาริกา
18.  บ้านซับหินขวาง
19.  บ้านซับโศก
20.  บ้านซับจำปา
21.  บ้านซับไทร
22.  บ้านดงดินแดง
23.  บ้านดงน้อย
24.  บ้านดงน้อย(สระโบสถ์)
25.  บ้านซับเค้าแมว
26.  บ้านด่านจันทร์
27.  บ้านด่านไทยล้อม
28.  บ้านทะเลทอง
29.  บ้านทรัพย์เจริญ
30.  บ้านดีลัง
31.  บ้านทะเลวังวัด
32.  บ้านท่ามะกอก
33.  บ้านท่ามะนาว
34.  บ้านท่าเยี่ยม
35.  บ้านทุ่งดินแดง
36.  บ้านทุ่งตาแก้ว
37.  บ้านบ่อดินสอพอง
38.  บ้านธงชัยสามัคคี
39.  บ้านบ่อคู่
40.  บ้านนาโสม
41.  บ้านบ่อน้ำ
42.  บ้านบัวชุม
43.  บ้านป่าเขว้า
44.  บ้านม่วงค่อม
45.  บ้านพุกะชัด
46.  บ้านมหาโพธิ
47.  บ้านปรางค์น้อย
48.  บ้านมะนาวหวาน
49.  บ้านยางโทน
50.  บ้านยางราก
51.  บ้านมะกอกหวาน
52.  บ้านราษฎร์บำรุง
53.  บ้านลำโกฎิทอง
54.  บ้านลังกาประชาสรรค์
55.  บ้านลำโป่งเพชร
56.  บ้านลำสนธิ
57.  บ้านวังก้านเหลือง
58.  บ้านวังตาอินทร์
59.  บ้านวังทอง
60.  บ้านวังแขม
61.  บ้านสระเพลง
62.  บ้านสันตะลุง
63.  บ้านสหพันธ์อ่างทอง
64.  บ้านศรีเมือง
65.  บ้านหนองขาม
66.  บ้านหนองตะแบก
67.  บ้านหนองบง
68.  บ้านหนองประดู่
69.  บ้านหนองปล้อง
70.  บ้านหนองปีกนก
71.  บ้านหนองมะค่า
72.  บ้านหนองสำราญ
73.  บ้านหนองหัวช้าง
74.  บ้านหนองเกตุ
75.  บ้านหนองเสมา
76.  บ้านหนองโพธิ์
77.  บ้านหนองไก่ห้าว
78.  บ้านห้วยสะอาด
79.  บ้านห้วยนา
80.  บ้านห้วยสาราม
81.  บ้านหนองไทร
82.  บ้านห้วยใหญ่
83.  บ้านหัวลำ
84.  บ้านเขาขวาง
85.  บ้านเกาะรัง
86.  บ้านเขายายกะตา
87.  บ้านเขาตะแคง
88.  บ้านเขารวก
89.  บ้านเขาสมโภชน์
90.  บ้านเขาหมูมัน
91.  บ้านแหลมชนแดน
92.  บ้านโคกกลาง
93.  บ้านโกรกรกฟ้า
94.  บ้านโคกแสมสาร
95.  บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์
96.  บ้านโค้งรถไฟ
97.  บ้านใหม่สามัคคี
98.  บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ
99.  บ้านเขาราบ
100.  บ้านใหม่โสพิมพ์
101.  พรหมรังษี
102.  วัดดำรงบุล
103.  บ้านไร่พัฒนา
104.  วัดมณีศรีโสภณ
105.  บ้านไร่ทรัพย์เจริญ
106.  วัดสุนทรเทพคีรี
107.  วัดศิริบรรพต
108.  วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม
109.  วัดหนองตามิ่ง
110.  วัดโคกสลุง
111.  วัดโพธิ์งาม
112.  วัดหนองนา
113.  อนุบาลท่าหลวง
114.  หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา
115.  อนุบาลลำนารายณ์
116.  อนุบาลวัดหนองม่วง
117.  อนุบาลพัฒนานิคม
118.  อนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี)
119.  อนุบาลสระโบสถ์
120.  อนุบาลโคกเจริญ
121.  ไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน)