1.  บ้านซับจำปา
2.  บ้านทะเลวังวัด
3.  บ้านท่าหลวง
4.  บ้านโคกแสมสาร
5.  บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ
6.  วัดดำรงบุล