1.  บ้านลังกาประชาสรรค์
2.  บ้านห้วยสะอาด
3.  วัดดำรงบุล