1.  บ้านคลองสาริกา
2.  บ้านซับโศก
3.  บ้านซับไทร
4.  บ้านท่าตะโก
5.  บ้านวังก้านเหลือง
6.  บ้านสวนมะเดื่อ
7.  บ้านห้วยนา
8.  บ้านหนองไทร
9.  บ้านห้วยเขว้า
10.  บ้านเกาะรัง
11.  วัดมณีศรีโสภณ
12.  วัดหนองตามิ่ง
13.  อนุบาลโคกเจริญ
14.  ไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน)