1.  ราษฎร์นิรมิตร
2.  วัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์)
3.  วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา)
4.  สามัคคีวิทยา
5.  ไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร)