1.  ชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์)
2.  บางไทร
3.  ประชากรรังสฤษฏ์
4.  วัดชุมพลนิกายาราม
5.  วัดตลาด (อุดมวิทยา)
6.  วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)
7.  วัดทางยาว
8.  วัดตาลานเหนือ
9.  วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร)
10.  วัดปิ่นแก้ว
11.  วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา)
12.  วัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)
13.  วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)
14.  วัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289)
15.  วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)
16.  วัดเจ้าเจ็ดใน
17.  วัดเปรมปรีชา
18.  วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช)
19.  วัดโบสถ์สมพรชัย
20.  วิทยานนท์
21.  สามัคคีวิทยา
22.  สินสังวาลย์อุทิศ
23.  โคกตาพรหม