1.  มาลาอีสงเคราะห์
2.  วัดท่าดินแดง
3.  วัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง)
4.  สินสังวาลย์อุทิศ