1.  จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57)
2.  วัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ )