1.  คอตัน
2.  คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์)
3.  บ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์)
4.  บ้านพลับ (วิสุทธิวังราช)
5.  บ้านแถววิทยาคาร
6.  ปราสาททองวิทยา
7.  ประสิทธิ์วิทยา
8.  รอซีดี
9.  ราษฎร์ศุภประดิษฐ์
10.  มาลาอีสงเคราะห์
11.  ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี)
12.  วัดขวิด
13.  วัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์)
14.  วัดคู้สลอด
15.  วัดจรเข้ไล่
16.  วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)
17.  วัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)
18.  วัดตลาด (อุดมวิทยา)
19.  วัดทำเลไทยโปรดสัตว์
20.  วัดตาลานเหนือ
21.  วัดทำใหม่
22.  วัดธรรมนาวา
23.  วัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต)
24.  วัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
25.  วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง)
26.  วัดบันไดช้าง
27.  วัดบางเคียน
28.  วัดบางบาล
29.  วัดบ้านสร้าง
30.  วัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา)
31.  วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)
32.  วัดบ้านแค
33.  วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร)
34.  วัดประดู่โลกเชษฐ์
35.  วัดบ้านแพน
36.  วัดปราสาททอง
37.  วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
38.  วัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข)
39.  วัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)
40.  วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง)
41.  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
42.  วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)
43.  วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
44.  วัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)
45.  วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา)
46.  วัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร)
47.  วัดสามตุ่ม
48.  วัดสนามไชย
49.  วัดสามเพลง
50.  วัดสุคนธาราม
51.  วัดสุทธาวาส
52.  วัดสุทธิรุจิราราม
53.  วัดหัวเวียง
54.  วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์)
55.  วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา)
56.  วัดอู่ตะเภา
57.  วัดเชิงท่า
58.  วัดแจ้ง
59.  วัดเปรมปรีชา
60.  วัดเทพมงคล
61.  วัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)
62.  วัดแก้วสุวรรณ
63.  วัดโคกทอง (บวรวิทยา)
64.  วัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร)
65.  วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช)
66.  วัดโพธิ์
67.  วัดโพธิ์
68.  วัดโพธิ์แตงใต้
69.  วัดไชยภูมิ
70.  วัดไผ่ล้อม
71.  วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา)
72.  ศรีบางไทร
73.  เจ้าฟ้าสร้าง
74.  เชียงรากน้อย
75.  หงสประภาสประสิทธิ์