1.  คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์)
2.  ชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์)
3.  จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57)
4.  ชุมชนวัดกำแพง
5.  จุฬาราษฎร์วิทยา
6.  ชุมชนวัดบางซ้ายนอก
7.  บางไทร
8.  บ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์)
9.  บ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ)
10.  บ้านพลับ (วิสุทธิวังราช)
11.  บ้านเชียงรากน้อย
12.  บ้านแถววิทยาคาร
13.  ประชากรรังสฤษฏ์
14.  ปราสาททองวิทยา
15.  ประสิทธิ์วิทยา
16.  รอซีดี
17.  ราษฎร์นิรมิตร
18.  ราษฎร์บํารุง
19.  ราษฎร์ศุภประดิษฐ์
20.  มาลาอีสงเคราะห์
21.  ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี)
22.  วัดกระแชง
23.  วัดกลาง
24.  วัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์)
25.  วัดขวิด
26.  วัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์)
27.  วัดขนอนบ้านกรด
28.  วัดจรเข้ไล่
29.  วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)
30.  วัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
31.  วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ)
32.  วัดชุมพลนิกายาราม
33.  วัดตรีพาราสีมาเขต
34.  วัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)
35.  วัดตะกู (เมตตาชนูปการ)
36.  วัดตลาด (อุดมวิทยา)
37.  วัดทางยาว
38.  วัดท่าดินแดง
39.  วัดทำเลไทยโปรดสัตว์
40.  วัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมภ์)
41.  วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา)
42.  วัดทำใหม่
43.  วัดธรรมนาวา
44.  วัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต)
45.  วัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
46.  วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง)
47.  วัดบันไดช้าง
48.  วัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ)
49.  วัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร)
50.  วัดบางเคียน
51.  วัดบ้านกลิ้ง
52.  วัดบางบาล
53.  วัดบ้านสร้าง
54.  วัดบางซ้ายใน
55.  วัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา)
56.  วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)
57.  วัดบ้านแค
58.  วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร)
59.  วัดประดู่โลกเชษฐ์
60.  วัดบุญกันนาวาส
61.  วัดบ้านแพน
62.  วัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์)
63.  วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
64.  วัดยม
65.  วัดมฤคทายวัน
66.  วัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)
67.  วัดรางจระเข้
68.  วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง)
69.  วัดราษฎร์บำรุง
70.  วัดราษฎร์ปุณณาราม
71.  วัดฤกษ์บุญมี
72.  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
73.  วัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา)
74.  วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)
75.  วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
76.  วัดลาดประทุมคงคาราม
77.  วัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)
78.  วัดลาดระโหง
79.  วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา)
80.  วัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร)
81.  วัดสง่างาม
82.  วัดศิริสุขาราม
83.  วัดสนามไชย
84.  วัดสามเรือน
85.  วัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)
86.  วัดสุคนธาราม
87.  วัดสุทธิรุจิราราม
88.  วัดสุนทราราม
89.  วัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ )
90.  วัดหัวเวียง
91.  วัดอนุกุญชราราม
92.  วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)
93.  วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์)
94.  วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา)
95.  วัดอู่ตะเภา
96.  วัดเจ้าเจ็ดใน
97.  วัดเชิงท่า
98.  วัดเชิงเลน
99.  วัดเจ้าแปดทรงไตรย์
100.  วัดแจ้ง
101.  วัดเปรมปรีชา
102.  วัดเทพมงคล
103.  วัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)
104.  วัดเศวตศิลาราม
105.  วัดแก้วสุวรรณ
106.  วัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ)
107.  วัดโบสถ์
108.  วัดโคกทอง (บวรวิทยา)
109.  วัดโพธิ์
110.  วัดโพธิ์
111.  วัดโบสถ์สมพรชัย
112.  วัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร)
113.  วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร)
114.  วัดโสภณเจติการาม
115.  วัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร)
116.  วัดโพธิ์แตงใต้
117.  วัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์)
118.  วัดไชยภูมิ
119.  วัดไผ่ล้อม
120.  วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา)
121.  วัดไม้ตราสมาชิการาม
122.  วัดไทรน้อย
123.  วิทยานนท์
124.  ศรีบางไทร
125.  สัตตปทุมบำรุง
126.  สามัคคีวิทยา
127.  อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์
128.  เจ้าฟ้าสร้าง
129.  เชียงรากน้อย
130.  หงสประภาสประสิทธิ์
131.  ไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
132.  ไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร)